பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/50

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை (எடுப்பு) 1. ; ரிகாமபா ஸ்நிதபநீஸ்ா ; ஸ்நீதபா மபநிதப மகஸ ! . ஒருமுறையே. னும்நின் தரிசனம் கா . . ண என் ; கமாகஸா ரிகா மா, மா பா ; ; ; ; ; நிஸ்நித பம || கஸ் உள்ளம் விழைந்தேன் ஐ | யா . . மெய் யா . . . . . 2. ரிகாமபா ஸ்நித பநீஸ்ரி க்ஸ் ஸ்நீதபா மபநிதபமகஸ் l ஒருமுறையே னும் நின் . . தரிசனம் கா . . . ண என் ||

கமாகஸா ரிகாமா, பா பநிஸ்ரிக்ம்க்ஸ் ; நிஸ்நிதபம || கஸ்

உள்ளம் விழைந்தேன் ஐ | . . யா - மெய் . . யா II (ஒருமுறை) (தொடுப்பு)

நிதாபமா பாநீ ஸ்ா ஸ்ா ; நிஸ்ாரி, i க்ம்ாக்ா ஸ்ரீ l

திருவருளின் - செயல் - எதுவோ அறியேன் ஜெக l க்ம்ாக்ஸ்ா ; ; , நிதபா நீ ஸ்ா , நிதபா நித பமகஸ் II தீ . சனே ... அருட்ப்ர கா ச னே நே-சனே l (ஒருமுறை) (முடிப்பு) ; மபாபபாபா ; ; பா ( ; பநீதபா மகஸா ரிகமா ! , பரம்பொருளே பொன் -அம் பல த்தா - டி - ய || ; பநீதபாமகபமகாஸா ; ரிகா மா, பநிஸ்ாநிதபா II - பாதமல்லால் க தி ஏ - தும் தெரி யேன். || ; நிதாபமா பாநீஸ்ாஸ்ா ; நிஸ்ா ரிரீ ;க்ஸ்ாரிக்ா || - வரங்களெல்லம் தரும் . வள்ளலே - அடியவர் l ; க்ம்ாக்ஸ்ா ; நிதாபநீ ; ஸ்ந்தபா மபநிதபமகஸ் || வாக்கிலும். செயலிலும் மனத்திலும் வாழ்வோனே ! -(ஒருமுறை)