பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

46 1. 2. அமுதத் தமிழிச்ை

; தரிஸ் நிதநிதபபா ; ; பா ; ; மாதாபாமா ; l

. . அ ரு ள் . . . . | வா - ய் உன் - . னை l ; ; மா கா ; பா ; மா தா ; தாபாதாநீஸ்ா ; மற - வா த-வ ரு ள் நா னு ம் ; - ; ; தாஸ்ாநீ தப்பா ; மாகாபாமா ததபபமாமக விரி . . ஒரு - . வன் . | ஆ - . த - . லா - ல்-இ | னி. -(பிறவாதிருக்! (தொடுப்பு)

பாமா ; பாதாபா தா ; நீ ; ; ஸ்ா ஸ்ா ; , . . தி ரு - மா ல்-அ ய - னே . . ட ரு | ; ; ஸ்ாநீஸ்ா கரிஸ்ா ஸ்ா ஸ்நிதாபாதா ; ஸ்நிதபபா ;1

ம - ைற - யும்கா ன - து . . எங்கும் - ; ; பாததபம மா = கா பா , மடத நிஸ்நிக்ரி ஸ்ா ; | . . தி ரு . . - மா ல் அ ய னே டரு. | ; ; ஸ்ாபாம்ா ம்ாக்ாரிக் ஸ்ா ; ஸ்நிதா ; ஸ்நிதபபா ; , . ம ைற - யும் . கா | ன - து - . எங் - கும் . il

; தா , ரீ, ஸ்ா ; ; ஸ்நிதாதாபா ; தா நீ ; | . . நி ைற யு ம் . . ஆ - தி - . ப ர ம் . * ; ; தா , நீ , தபபா ; ; ; மாமகபாமா ததபபமா மக fa பொருளே - அ. டி - யே - ன் இ . i னி. -(பிறவாதிருக்கி)

(முடிப்பு)

; பா பா; பா; பா பா; ; பா பமநிதபா ; | , பிறந் , து . பி றந்து ழன் - று . | ; ; தாஸ்ாந்தபபா; பா பா;பாததபபமமாக

வருந் - தி உ | ழைப்பதல் லா - ல் , ; ; மா மா கா பா; மா பாதா தாஸ்நிதநிதபபா ; , . பிறி - தோர் சு கம் , அ றி யா - ப் ; ; மபதநிஸ்நிதபபா பாமா. பா, மததப . . பே . . ■ ■ தை . . என். பா - ப.