உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/68

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

62 அமுதத் தமிழிசை (தொடுப்பு) - 1. ; கமா பநீபா, பநீஸ்ா ; , ஸ்நிஸ்க்ரி ஸ்ா ; ; ; įl . நவ சால - புரியின் | ; - நா. யகி யே . . . | 2. ; கமா பநீபா, பநீஸ்ா ; , ஸ்ாக்ம்ா ம்க்க்ா ; ; | . நவ சால - புரியின் . நாயகி - | யே . . . . || ; க்ம்ாக்ரீஸ்நிபா,நிஸ்ா ; ,ஸ்நிபபா மகரிஸ் கமபநி | ஸ்க் - நலங்களெல்லாம் தரும் . தா - யகி யே. . . மாயே . . ரிஸ்நிபா மகமபநி (புவனேஸ்வரியே) (முடிப்பு) 1. ; , பாபபா பாநிநிபமபா ; பநீபமா | மகபமகா ; l - . அண்டங்கள் யா.வையும் . இயக்குகின் | ரு . . . யே. | 2. ; , பாபபமகமபநிஸ்நிபா ( ; ஸ்நீபமா | மகபமகா; பு - . அண்டங்கள் யாவையும் . இயக்குகின் ரு . . யே. | s கமாபமாகாபமகரிஸா | ; கமாபநீ | பநிஸ்நிபா ! . அனைத்துயிர்க்கும்.தா .. யாய் - விளங்குகின் | ரு...யே || 1. ; கமாபநீபபா பநீஸ்ா , , ஸ்கரிஸ்ா ஸ்நிபா நீ, ஸ்ா II . விண்டிடர்க்கரிதா-ன ! .. விண்ணவர் | புகழ் - ஞான. | 2. ; கமாபநீபபா பநீஸ்ா ; , ஸ்க்ரிஸ்ா | ஸ்நீஸ்ா, க்ா | விண்டிடர்க்கரிதான . . விண்ணவர் | புகழ் ஞான | ; க்ம்ாக்ரீஸ்நிபா நீ, ஸ்ா | ;,ஸ்நிபபா மகரிஸ் கமபநி . வேதமெய்ப்பொருளா-ன ! .. வித்தகி யே. -- மாயே | ஸ்க் - ரிஸ்நிபா மகமபநி (புவனேஸ்வரியே)