பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/73

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 67 (தொடுப்பு) ஒருநாள் உன் சன்னிதியில் உள்ளம் உருகிநின்று. பரவும் பக்தரை ஆண்டு பாலிக்கும் தெய்மென்று -- (திரு) - = (முடிப்பு) போராடும் வல்வினைகள் போக்கி-உனது பொன்னடி தனக்கென்னை ஆளாக்கி பேரோடு கலைஞானப் பெருமையெல்லாம் சேர்த்துப் பிணியாதித் துயரேதும் அணுகாமலே காத்து= -(திரு) (எடுப்பு) ; க்ாரீஸ்ா ; l ஸ்நிரிஸ் நிததாபா ll , பாதநிதபபா; || . திருவேற் கா . . . . டமர்ந்து | வருவோர்க். | பதபமகாரீஸா ; ஸ்ாரீ கா மா பாதாஸ்நிநிதநீ || கு-றையகற்றும் . கரு மா - . i ரி . அம்-மை || ஸ்ா ; ; ; ; | நிரிஸ் நிதப மடதநி ஸ்ரி யே . . . . . தா. . . . . யே . . . . . க்ாரிஸ்ா நிஸ்கரிஸ் நிததரபா தாந்தபா, ம || .திருவேற் l கா . . . . டமர்ந்து | வருவோர்க் | பதபமகாரீஸ்ா ; ஸாரீகாம்ா II பாதாஸ் நிதநிரீ குறையகற்றும் ll , கரு மா - | ரி - . அம்மை ! ஸ்ா ; ; ; ; l - யே . . . . l - (திரு) (த்ொடுப்பு)

நிஸ்ாதா, நீ ஸ்ா ; நீரீஸ்ா ; நீஸ்ாரீ ; | ; fஸ்ாக்ாரி | . ஒருநாள்.உன் சன் னிதியில் 1 . உள்ளம் உருகிநின்று
நிஸ்ரீக்ரிஸ் நிதநி தநிஸ்ரிகா ரிஸ்ாஸ்ா 1 ; நீஸ்ார், ! ஒரு நாள் ... உன் சின்_ணிதியில் உள்ளம் ரீக்ாம்ா க்ாரீ ; நி நீ நீ, நீ ஸ்ா ஸ்ா ஸ்ாரீக்ா உருகி நின்று . பர வும்.பக் த ரை ஆண்டு i