பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/77

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அமுதத் தமிழிசை 71 எண்ணியே இந்த வையமெல்லாம் ஏற்றியே தினம் போற்றியே வணங்கிடும் =(கண்ணன்) (முடிப்பு) இன்னுயிர்க் காதலன் தன்னுயிர்க் கவர்ந்த மன்னவன் உயிர்தனை மாய்த்து-மதுரை தன்னையும் எரிமூட்டிப் பதியுடன் விண்ணகம் சென்ற வீரச் செந்தமிழ்க் =(கண்ணகி) (எடுப்பு) ஸ்ஸ்நிதமாகா, மதா | ஸ்ா ; ; ; ஸ்ாஸ்ா II கண் - - ண கி - தே - | வி . . . வீ. ரக் # ஸ்ஸ் நிதமாகமக கக்ரி | ஸ்ா ; ; ; ; ஸ்ா ū. கண் - . ணகி - , தே | வி . . . . உன் | நிஸ்ாரிஸ்ா நிதாமதா | கநீதமா கமாதநீ l கழ லிணைத் துணையெனக் | கருதினேன்.அருள்புரி t - = (கண்ணகி) (தொடுப்பு) - மாகாமாதா, மாத | ஸ்ாநீக்ரிஸ்ா ; ;; ம ண் ணி லே - கற்பின் மஹிமை யே ... . தநிஸ் நிதமகம்கமாத | ஸ்ாநீகiரிஸ்ா, ஸ்ஸ்ா ti ம ண் ணி - லே - கற்பின் மஹிமையே - ஒரு | ; நிஸ்ாரிஸ்ாஸ்ாஸ்ா ஸஸ்நிதமாதநீ நிc. | . பெண்ணுருக் கொண்டு வந் - த தேர் என். ü ; ஸ்ரிக்ாரிமா குரீ ஸ்ா; ஸ்நிதமதநீ, || . எண்ணியே - இந்த வை ய - மெல்லாம் . | ஸ்ா; ஸ்நி தநீ மதா மநீதமா கமாதநீ | ஏற்றி - யே தினம் | போற்றியே வணங்கிடும் | (கண்ணகி) (முடிப்பு) - கா, ககா கமா ரிகா |l கஸ்ாநிதா மாகாகா lį இன்னுயிர்க் காதலன் | தன்னுயிர்க் கவர்ந்த || கமாதமா கமகரிஸநி | ஸ்ரிகரி கா, மரீகா | மன்னவன் உயிர்தனை li மாய்த்து - மதுரை மாகா மாதா, மதா ஸ்ா; ஸ்ா நிக்ாரிஸ்ா | தன் - னையும், எரி | மூட் டிப் பதி யுடன் l ஸ்ரீ நிஸ்ா தநிநி மதா | கநிநிதமாகமாதநீ # விண் ணகம் சென் - 9 | வீ . . . ரச் செந்தமிழ்க் ii (கண்ணகி)