பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/84

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

78. அமுதத் தமிழிசை (முடிப்பு) தேவகி பாலா ஜெகத் பரி பாலா கோபிகள் லோலா குண சிலாதேவர்கள் தினம்தொழும் தீன தயாளா-நின் t சேவை தந்தெனையாளாய் என்முறை நீ கேளாய் =(கருணை) (எடுப்பு) ; ஸ்ஸ்ாநிதாபா மதபமகஸ்ா | ஸ்கமாடா ; ; ; ; கமபத l கருணை தவ-ழும் மலர்க் | கண் - ன. ..என்.பால் ஸ்காதஸ்க்ஸ்நிதபா மதபமகஸா | ஸ்கமாபா ; கரு ணே - த-வ ழும்-மலர் கண்டன. | மகபமகாஸா II நீ - , யே . ; ஸ்காமபாதஸ்ா கஸ்ாகா ; ஸ்ம்ாகஸ்ா நிதபமகஸகம || . கதியெனத்துதி செய்தேன் கார்-முகில் வண் ணு . . த (கருணை) (தொடுப்பு) ; பநீதபாமா, தபமகமா ; கமாபதா | ஸ்தா ஸ்ா, ஸ்ா l . உருகி உளம் கனிந்து | . உன் திரு வருள் கா-ண |

நிநீதபாமா, தபமகமா ! ; கமாபதா | ஸ்ஸ்ாதஸ்ாக்ா II

உருகி உளம், கனிந்து . உன் திரு வருள் கா - ண ll ஸ்ம்ாக்ஸ்ா ஸ்க்ஸ்நீதபத | ஸ்க்ஸ்க்ஸ்நிதபா மத பம . கருதித் துடிக் கும் என் | னை அரவணைத் தாட் கஸாகம பத கொள்ளும் || - (கருணை) (முடிப்பு)

, மாமமா மககஸா காமா | ; பந்தபா | தபபமகா; li

. தேவகி பா - லா - . ஜெகத்பரி | பா. . லா.