பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/86

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

80 அமுதத் தமிழிசை 2. தரிஸ்ரிஸ்தபா கரீ ஸா, ரீ ததபப, கா; பகதபகரிஸரி ! மோ ... கன வடிவம் கண் ! டேன் . | இன்றே - . i ;, கதபகரிகா கபாதக்ரி | ஸ்ா;ஸ்த ரிஸ்தா, கபா II . முற்றும் நான் எனை மறந் தேன்..மு. | ர - ளி தர . l தா னின் (மோகன) (தொடுப்பு) 1. பதாகபா தஸ்ாஸ்ா, , தக்ரிஸ்ா ஸ்ா, பதஸ்ாதா . பாகென . உருகும் . . . பக்தர்க் | ளும் . எ . எரிதில் || 2. பாத ஸ்தபாகபா ; தஸ்ாஸ்ா, ;, தக்ரிஸ்ா | தா, ஸ்ரீகா 1 பா- கென உருகும் .. பக்தர்க | ளும்எளிதில் ll ; ரிப்க்ா ரிஸ்ாதஸ்ாதபஸ்ாதா ( ; தஸ்ாதாப | தபஸ்தப . பார்த்திட மு டி -யா - த . பரந்தாம | னின் கரிகப தரி ஸரிஸ்தபா திவ்ய- -- (மோகன) (முடிப்பு) 1. ; ததாததா: பதாததா | ; பதாபகா பா ஸ் ா தா ; , . இளநகை - புரிந்திடும் . எழில்மதி | முக மும் ... ll 2. ; பதாதஸ்தபகபஸ்ாததா | ; பதப கரிகா பதரிஸ்தா ; , இளநகை . . புரிந்திடும் | . எழில் ம தி முக . மும் . . ;, தஸ்தபாபா, தப கரிஸா ; , ஸ்ரிககா பாபா பா; l .. இன்னமுதம் பொழியும் ... வேய்ங்குழல் க ர மும், ! (தொடுப்பு போல்)

களிநடமிடும் தண்டார் கமல ம | லர்ப்பதமும் . ; கற்பனைக் கண் ளுலே | ; இப்பு வி | யின்மேலே |

(மோகன)