பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/88

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

82 அமுதத் தமிழிச்ை (தொடுப்பு)

மாபாதா ; நீ ஸ்ா ; ஸ்ா ; ; ஸ்ாநீரீ | ஸ்ா ; ; ... க ருணே . பொ ழி . யும் . . பன்னி | ரு ரீ,மகரிஸ்ா;ஸ்; நீரீஸ்ா நீதா நீ ; ; க்ண்களில் ஒன்.. றென் பால் | . . . திர்நீதாதாதா ; ; ; பாதா பதநித நீ ; ; கடைக்கணித்தால் போ , தும் | o தாநீதாபா; மாகா பாமா காரீ மகரிஸ் திஸ்ரிகமப

இடர் க ளெல் லா . . . . ம் தீ - . . . ரும் .. .. - u - (அரவணை) (முடிப்பு)

பா பா பா; மாபா, பா; தாபதநித நீ;; ... ப ர ம ன் . நெற்றிக் கண் சு டர் . . ! . ஸ்ாநீதாபா; மாபாதாநிதபா பாதபமா பமகா க ரி t; ச ர வ ண . பொய்கைச் - . சார்ந் . து . . | காநீதாபா; மாமா மபபக ரீகா கரிரிஸ் ( ஸா ; ; பா , லகர் அ று வ - ரா. க ப் . | . ரீகாமா காமா பா; பா; தஸ்நிதபா ; l பரிந்து கார் . த்தி . கைப் பெண் . . கள், ! ; மாபாதாநீ ; ஸ்ா ; நீரீ, ஸ்ா ; ; ; ரிம்க்ாரீஸ்ா ; ஸ்ா ; ... அரவணைத் தே . வளர்க்க . . ... அன் . னை ட , ரா .. நிர்ஸ்ாநீதா நீ;; தாதாநீதா தா; தாதாபாபதநித சக் . தி il . அருட்கரங்கள் . . தழு - வ . - | நீ;; ஸாநீதாபா ; மா ; ; ரீகார் மகரிஸ் II இலரிகமப - . அறு முக . ய்ைத் திகழ்ந்த . . . ll - . . .

(Uమిడిణ)