பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/31

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


வரலாற்றுப் பகு தி 13? , , ! . கருானக் கடலில் மூழ்கப் பெற்ருர்2, தவ . . . வின் ஆடப்பெற்ருர் 3. சிவச்சுடர் மனத்தினில் 1 . . . ரைசெயப் பெற்ருர்4. சிவப்பேற்றினுக்கு உரிய

) :). யாருக்கும் எட்டாத பொருளை உபதேசிக்கப் பற்ார் 6. பிரமஞான நிலையைப் பெற்ருர்7. திருவடி கைடியால் யோகாதுபூதியையும்8 மோன நிலையையும் பெற்றும் 9. மனுேலயம் பெற்ருர் 10; கர்ணு மிர்தப் பதத்

.ை 1,ப் 1ெ 1ற்ருர்1 f i. ங் ! அறிவும் அறி. தத்துவமும் அபரிமித வித்தைகளும், அறி. யென இமைப்பொழுதில் வாழ்வித்த வேதியனும்’ வேடிச்சி காவலன் வகுப்பு 2 .க ஆானக் கடல் மூழ்குத்தந்து, அடியேனுக்கு அருள் I ாலிக்குஞ் சுடர் பாதக் குகனே -திரு. 1.6-53 3 'அன்புற உபதேசப் பொருள் ஊட்டி மந்திர தவ ஞானக் கடல் ஆட்டி என்றன’’ -திருப்.814 1 தழைந்த சிவசுடர் தனையென மனதினில், அழுந்த உரை செய் வருமுக நகையொளி” -திருப்.113 『ー 5 'சிவப்பேறுக்குக் கடையேன் வந்துட் புகச் சீர் ஆைத்து' " ജ് . -திருப்.587 6 (a) 'சந்தியாதது தனதென வருமொரு சம்ப்ர தாயமும் இதுவென உரை செய்து -திருப்.289 (b) 'பரம மாயையின் நேர்மையை யாவரும் அறியொ ணுததை நீ குரு வாயிது, பகருமாறு செய் தாய்முதல் நாளுறு பயனேதான்' -திருப்.841 7 அனுவி லணுவென நிறைந்திட்டு நின்றதொரு சம்ப்ரதா யம் உதயமெழ...உணரும் அது பவம மனமமiபற றிடும் படியை வந்து நீ முன் உதவ' --திருப்.157, 8 (a) என மனம் உருக்கி யோக அநுபூதி யளித்த பாத I_ திருப்.392 (b) தலைநாளிற் பதமேத்தி...சோதிக் கதிர் காட்டி...விதி தாவி முன்பதி வெளியாகப் புக ஏற்றி" -திருப்.814 !) அரிய GDIST வழி திறந்த நளினபாதம் எனது சிந்தை அகலாதே -திருப்.731 10 மாயாதித மைேலயந்தரு நாதா” --திருப்.705 11 எனக்குநல் கர்ணுமிர்தப் பதந் தந்த கோவே-திருப்908: