பக்கம்:அர்த்த பஞ்சகம்.pdf/177

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பிழை-திருத்தம் பக்கம் வரி பிழை திருத்தம் l 10 பகலத்கீதை பகவத்கீதை 7 21 அடையதற்கு அடைவதற்கு 8 1 பிறந்தஊவாறும் பிறந்தவாறும் 9 9 தந்தியங்களா தந்திரியங்க கின்ற ளாகின்ற 14 26 சுடர் இல சுடர் இலகு I5 16 செய்வனாக செய்வேனாக 21 6 படைப்பிற்ம் படைப்பிற்கும் 26. அர்ச்சாவதரம் அர்ச்சாவதாரம் நாம்மாழ்வாரை நம்மாழ்வாரை 1 تخء 46 திருமதிசையாழ் திருமழிசையாழ் 6)յՈ՞քT 6λιτή 51 2 பெற்றவர்சுள் பெற்றவர்கள் 53 21 கிவபெருமான் சிவபெருமான் 59 18 பொருன் பொருள் 70 11 பரலெளசிகம் பரலெளகிகம் 7 I 6 பரவதநுபவம் பகவதநுபவம் 73 15 இறச் கின்ற இறக்கின்ற 75 1 திளியுருவனை ஒளியுருவனை 8 நிலமேகம் நீலமேகம் - - 26 சொல்லிப்படுகின்ற சொல்லப்படுகின்ற 81 4 மேதய்ப்பதற்கி மேய்ப்பதற்கு 84 14 கைகளிறே கைகளிலே 85 2 சிறப்புகாளைச் சிறப்புகளைச் 88 9 அநுபவித்து அநுப்வித்தது 90 14 பிரத்தியாகாரம் - புலன்களைத் தடுத்து நோக்கி இருத்துதல் 9 I 10 ஐத்தும் ஐந்தும் 9 தார்ந்திருக்கும் சார்ந்திருக்கும் - 9 "அவர் "அவா, - 122 7 உனக்கேநாய் உனக்கே நாம்