பக்கம்:அர்த்த பஞ்சகம்.pdf/32

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அர்த்த பஞ்சகம் 3 அறிய வேண்டிய அர்த்த பஞ்சக ஞானம் இல்லாமல் எவ்வளவு கற்றாலும் அக்கரையைச் சேர ஒருவராலும் இயலாது என்பது உறுதி. இதுலே வைணசமயத்தின் அடிப்படைக் கொள்கையாகும்.' இந்தச் சிறிய கற்பனைக் கதையை என்றும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தால் உண்மை நிலை ஒருவாறு புரியும். 米 来源 歌 சம்சாரிகள் பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டு இருத் தலையே (சேஷப்பட்டு இருத்தலையே) இலட்சணமாக உடைவர்கள். இவர்களுக்குப் ப க வா ன் கிருபாதிக சேஷியாக” உள்ளவன். இந்த இரண்டு நிலைகளையும் சம்சாரிகள் மறந்தார்கள். இங்ங்னம் அவர்கள் மறந்ததனால் பகவானுக்குத் தாங்கள் புரிய வேண்டிய கைங்கரியமாக (அடிமை செய்தல் ஆகிற) சிறந்த பலத்தையும் (புருஷார்த் தததையும்) இழந்தார்கள்; இந்த முறையில் 'ஈசுவரனுடைய தொண்டிற்கெனவே தோன்றிய நாம் எம்பெருமான் கைங்கரியத்தை இழந்துவிட்டோமே!’ என்னும் கிலேசம் சிறிதும் இன்றியே சம்சாரம் என்னும் பெருங்கடலிலே விழுந்து ஆத்யாத்மிகம°, ஆதிபெளதிகம்", ஆதிதைவிகம்" 1. இந்தச் சிறு வரலாற்றை எனது அரிய, நண்பர் அரங்க சீநிவாசன் எழுதிய அறிய வேண்டிய ஐம்பொருள் என்ற நூலில் கண்டது. பக்கம் 11 முதல் பக்கம் 13. ----- - ----- 2. நிருபாதிக சேவி - ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஆட்கொள்பவன். அஃதாவது, உயிர்களுக்கு இயற்கை வழியினாலேயே தலைமை பெற்றவன் 3. ஆத்யாத்மிகம் : நம் உடலையும் மனத்தையும் பற்றிவரும் துன்பங்கள். இது சரீர ஆத்யாத்மிகம், மன ஆத்ய த்மிகம் என இருவகைப்படும். முன்னது உ ல ைக ப் ப ற் றி க் கொண்டுவரும்.