பக்கம்:அர்த்த பஞ்சகம்.pdf/41

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


12 அர்த்த பஞ்சகம் விபூதியையும் தேவிமார் மூவருடன் இருந்து கொண்டு அரசாள்கின்றான் என்பர். திருக்குணங்களின் ஊற்றுவாய் : மேற்சுட்டப்பெற்ற எம்பெருமானின் திருக்குணங்கட் கு ஊற்றுவாயாக இருப்பவை ஞானம், சக்தி, பலம், ஐசுவரியம், வீரியம், தேஜசு என்பனவாகும். 1. ஞானம் : எல்லாவற்றையும் எல்லாக் காலத்தும் அறியப் பயன்படுபவை. 2. சக்தி : அகடிதகடினா சாமர்த்தியம்; செயற் கரிய செயல்களையெல்லாம் செய்விப்பது 3. பலம் : எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டிருக் கும் ஆற்றல். 4. ໘ຮັນຕົມ : உள்ளிருந்து நியமிப்பது: எல்லா வற்றையும் ஏவும் ஆண்மை. 5. வீரியம் : நிலைமையில் வே று பாடுகள் தட்டாமல் ஒரே பாங்காக இருப்பது. 6. தேஜசு : பிறர் நெருங்க இயலாத தன்மை. இந்த ஆறு ஊற்றுவாய்களாலும் அவன் (எம்பெரு மான்) அலங்கரிக்கப் பெற்றிருப்பவன். இவை அவனிடம் ஆதல், அழித்தல் இன்றி எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கும். இவை தவிர செளரியாதி பராக்கிரமங்கள் முதலியன வுமான எ ன் ண ற் ற க ல் யா ண குணங்களை யும் உடையவன். இவை ஒவ்வொன்றும் முடிவற்று எல்லை காண வொண்ணாதவை; தாழ்ந்த பண்புகள் இல்லாதவை. இவற்றுள் வாத்சல்யம் முதலியவை தன்னை அடைந்தவர்கட்குப் பயன்படுபவை. செளரி யாதி பராக்கிரமங்கள் தன்னை அடைந்தவர்களின்