பக்கம்:அறிவியல், தொழில்நுட்ப கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி.pdf/49

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கத்தில் நுட்ப மேம்பாடு தேவை
47

மைகள் மீதான விளைவு. இந்த விளைவினால் (இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய) சில ஆற்றல் புலங்கள் பூமியின் ஈர்ப்புவிசையினை நீத்தறவு செய்துவிடும் அல்லது குறைத்துவிடும்

antihunt device: (மின்) நடுக்கத் தடைச் சாதனம் : நடுக்கத்தைத் தடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனம் அல்லது மின்சுற்று வழி

னுக்கேற்ப தரம் பிரித்தல் கல்லெண்ணெயின் (பெட்ரோல்) ஆக் டேன் (தர அளவீட்டு எண்)

antilogarithm : (கணி,) எதிர் அடுக்கு மூலம்: ஒரு குறிப்பிட்ட அடுக்கு மூலத்திற்கு இணையான எண்

antimíssile missile : (விண்,) ஏவுகணை எதிர்ப்பு ஏவுகணை : பறந்துவரும் மற்ற ஏவுகணைகளை இடைமறித்து அழிக்கக் கூடிய ஒரு தற்காப்பு ஏவுகணை

antimonial lead : (உலோ. ) ஆன்டிமணி ஈயம்: 90%-96% ஈயமும், 4%-10% ஆன்டிமணியும் அடங்கிய ஓர் உலோகக் கலவை. இது சேம மின்கலத் தகடுகளுக்குப் பய்ன்படுத்தப்படுகிறது

antimony: (உலோ) ஆன்டி மணி: நீலச்சாயல் வாய்ந்த வெண்ணிறப் படிக உலோகத் தனிமம். இது எளிதில் உடையும் தன்மையுடையது. வெள்ளீயத்துடன் அல்லது ஈயத்துடன் கலக்கும் போது கடினத் தன்மை பெறுகிறது. இது பெரும்பாலும் உலோகக் கலவையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

antimony - (வரைக.) அஞ்சனக்கல் : எளிதில் உடையும் இயல்புடைய நிலச்சாயல் வாய்ந்த வெண்ணிறத் தனிமம். இது குளிர்விக்கும்போது சுருங்குவ்தில்லை. எனவே இது எழுத்துருக்களுக்கு வலிமையூட்டப் பயன்படுத்தப்படுகிறது

antinode : (மின்) நள்ளிடைக் கணு: மின்னோட்டத்தின் அல்லது மின்னழுத்தத்தின் உச்ச அளவு அலைப்புடைய மையப்பகுதி

antipercolator: (தானி): கசிவுத் தடுப்பான்: ஓர் எரி-வளி கலப்பியின் உயர்வேக மின்சுற்று வழியில், அளவுக்கு மீறிய வெப்பம் காரணமாக உண்டாகும் ஆவி அழுத்தத்தினைத் தளர்த்துவதற்குரிய ஒரு சிறிய இடைவெளி

antique : தொன்மைக் காகிதம் / திண்மை அச்சுரு: (1) முட்டையின் வெண்தோடு போன்ற மெருகிடப்படாத முரட்டு ரகக் காகிதத் தயாரிப்பு (2) முனைப்பான முகமுடைய திண்வரை அச்சுரு வகை (அச்சுக் கலை) பொதுமுறை அச்சுரு வகை, சாய்ந்த அச்சுருவகை இரண்டிலும் திண்மையான முகமுடைய அச்சுரு

antisatellite missile :(விண்) செயற்கைக் கோள் எதிர்ப்பு ஏவுகணை: வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும் ஒரு செயற்கைக் கோளை அழிப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஓர் ஏவுகணை

antiseptic: (நோயி) நோய் நுண்மத் தடை : காயங்கள் முதலியவற்றில் நோய் நுண்மங்கள் உருவாவதைத் தடுக்கப் பயன்படும்