பக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
abs
acc
10


abscissa - மட்டாயம்: கிடையச்சுத் தொலைவு இரு பருமச் செவ்வகக் கார்ட்டீசிய ஆயத்தொலைத் தொகுதியின் கிடைமட்டக்கோடு. (கண)

abscission - உதிர்தல்: 1. தன் காம்பின் ஒரு பகுதி முறிவதால் பூஞ்சைச் சிதல் வெளியேறுதல் 2. வளர்ப்பியின் (ஆக்சின்) அளவு குறைவதால், இலை, பூ, கனி முதலியவை விழுதல். (உயி)

absolute - தனி, சார்பிலா: நிலைமைகள், வரம்புகள், தடைகள் முதலியவற்றிலிருந்து தனித்திருத்தல், செறிவான சொல். எ-டு. தனி வெப்பநிலை. (வேதி)

absolute alcohol - தனிச் சாராயம்: நீரற்ற சாராயம். (வேதி)

absolute humidity - தனி ஈரநிலை: காற்று வெளியில் நீராவி இருக்கும் அளவு. (இய)

absolute temperature - தனி வெப்பநிலை: செல்சியஸ் (சி) பாகையில் அளக்கப்படும் வெப்பநிலை, அளக்கப்படுவது நீரின் உறைநிலையிலிருந்து அல்லாமல் தனிச்சுழியிலிருந்து நடைபெறுவது கெல்வின் அளவு °K. (இய)

absolute unit - தனியலகு: அடிப்படை அலகுகளிலிருந்து நேரடியாக வருவது. இதற்கும் அனைத்துலக அலகிற்கும் வேறுபாடு சிறிதே. எ-டு ஆம்பியர். (இய)

absolute zero - தனிச் சுழி: துகள்கள் தம் இயக்க ஆற்றலை எல்லாம் இழக்கும் வெப்பநிலை. இது 273.15 சி அல்லது 439.67 எஃப். (இய)

absorptiometer - உட்கவர்மானி: வளிக்கரைதிறனை நீர்மங்களால் உறுதி செய்யுங்கருவி. (இய)

absorption - உட்கவரல்: 1. நீர்மம் அல்லது கெட்டிப் பொருள் வளியை உறிஞ்சும் முறை (இய) 2. செரித்த உணவு குடல் உறிஞ்சிகளால் சிறுகுடலில் உறிஞ்சப்படுதல். (உயி) ஒ. adsorption.

abstraction - பிரித்தறிதல்: பல பொருள்களில் காணப்படும் பொதுப் பண்புகளை அவையுள்ள பொருள்களிலிருந்து பகுத்தறியும் திறன். (இய)

abstriction - சுருக்கம்: காம்பு சுருங்குவதால் அதிலிருந்து சிதல் வெளிப்படுதல் (உயி)

abundance - ஒப்பளவு: தனிமங்களிடையே ஒரு தனிமம் இருக்கும் சார்பளவு. காட்டாகப் புவி ஓட்டில் உயிர்வளியின் ஒப்பளவு எடையளவுப்படி 50% (வேதி)

acapnia - வளிக்குறை: குருதியில் கரி இரு ஆக்சைடு (CO2) குறைதல். (உயி)

acceleration - முடுக்கம்: ஒரு துகளின் நேர் விரைவில் ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஏற்படும் மாற்றம். (இய)

acceleration of free fall - தடையில் வீழ்ச்சி முடுக்கம்: வேறு பெயர் ஈர்ப்பு முடுக்கம். புவிக் காந்தப் புலத்தில் ஒரு பொருள் தடையின்றி விழுவதால் ஏற்படும் முடுக்கம்.