பக்கம்:அறிவியல் அகராதி.pdf/25

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
amp
amp
23

ampere hour - ஆம்பியர் மணி: மின்னேற்றத்தின் செயல் முறை அலகு. 3600 கூலுாம்கள். (இய)

Ampererule- ஆம்பியர் விதி: இது மின்காந்த விதி. ஆம்பியர் பெயரால் அமைந்தது. கடத்தி ஒன்றின் வழியாக மின்னோட்டம் செல்லும் போது, மின்னோட்டத் திசையில் காந்த ஊசியை நோக்கி ஒருவர் நீந்துவதாகக் கொள்க. இப்பொழுது காந்த ஊசியின் வடமுனை அவர் இடப்புறமாக விலகும். (இய)

ampere turn - ஆம்பியர் திரும்புகை: காந்த இயக்கவிசையின் எல்லை அலகு. ஒரு கடத்தி ஒரு தடவை திரும்பும் பொழுது அதன் வழியாகச் செல்லும் ஒர் ஆம்பியர் மின்னோட்டம் உண்டாக்கும் காந்த இயக்கு விசைக்கு இது சமம். (இய)

amphiaster - இரு நிலை வடிவி: கண்ணறைப் பிரிவின் பொழுது தோன்றும் உரு. இது விண்மீன் போன்ற இரு வடிவங்களாலானது. கதிரினால் இணைக்கப் பட்டிருப்பது. (உயி)

amphibia - இரு நிலை வாழ்விகள்: நீரிலும் நிலத்திலும் வாழும் மண்டை ஒட்டு உயிர்கள். இளரி நிலையில் செவுள்களாலும் முதிரி நிலையில் நுரையீரலாலும் தோலாலும் முச்சுவிடுபவை. மாறு வெப்ப நிலை விலங்குகள், எ-டு, தவளை, தேரை. (உயி)

amphimixis. இருநிலைக் கலப்பு: பாலணுக்கள் சேர்வதால் ஏற்படும் உண்மைக்கலப்பு. ஒ. apomixis. (உயி)

amphioxus - ஆம்பியாக்சஸ்: இருமுனைக் கூர் உயிரி, ஈட்டி உயிரி என்றும் பெயர். புழுவிற்கும், மீனிற்கும் இடைப்பட்ட முதுகுத் தண்டுடைய விலங்கு. 2 அங்குல நீளம் உள்ளது. மண்ணில் புதைந்து வாழ்வது. (உயி)

amphipathic - இரு நிலை விரும்பி: வேற்று நிலை விரும்பிகள். நீர் வெறுப்பன, நீர் விரும்புவன என்று மூலக்கூறுகள் பிரிந்திருக்கும் நிலை. (வேதி)

amphitene - ஈரிணை நிலை: குன்றல் பிரிவில் ஒரு நிலை. இதில் சுருள் இழைகள் இரண்டிரண்டாக இணையும். (உயி)

amphitoky- இருநிலைக் கன்னிப் பிறப்பு: ஆணும் பெண்ணும் கன்னி முறையில் இனப்பெருக்கம் செய்தல். (உயி)

amphitrichous - இரு நீளிழை கொண்ட: கண்ணறையின் ஒவ்வொரு முனையிலும் இரு நீண்ட இழைகள் இருத்தல் எ-டு. குச்சியங்கள். (உயி)

amphoteric oxide - ஈரியல்பு ஆக்சைடு: இது எதிர்ப்பண்புகளைக் கொண்டது. அதாவது காடியாகவும் உப்பு மூலியாகவும் வினையாற்றுத்திறன். எ-டு. துத்தநாக ஆக்சைடு. (வேதி)

amplification - மின் பெருக்கல்: மின்னோட்டங்களின் அல்லது ஒலிகளின் வலிமையை மிகுத்தல்.