பக்கம்:அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்-இறுதிப்பகுதி.pdf/116

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


Pro
Pul
490

ஜன், கந்தகம், சில சமயம் பாஸ்பரம், இரும்பு முதலிய உயிர்ச் சத்துகள் கொண்ட ஊட்டப் பொருள். எடுத்துக்காட்டு முட்டை வெண் கரு.

Proton: (வேதி.) புரோட்டான்: அணுவின் கருவினில் உள்ள நேர் மின்மம்.

Protractor 1 கோணமானி: கோணங்களை அளவிடுவதற்கும், காகிதத்தில் கோணங்களை வரைவதற்கும் பயன்படும் ஒரு கருவி. இது படம் வரைவதில் பயன்படுகிறது.

Prussian blue: (வேதி.) அடர் நீலம்: (Fe4(Fe(CN)6)3. அய உப்பில் பொட்டாசியம் அய சயனைடு வினைபுரிவதன் மூலம் இது தயாரிக்கப்படுகிறது. அடர்ந்த நீல வண்ண வீழ்படிவாகக் கிடைக்கிறது. சாயப் பொருளாகவும், காகிதத்திற்கு வண்ண மூட்டவும் பயன்படுகிறது.

Psychrometer: ஈர உணக்கவெப்ப மானி: ஈரக்குமிழுடன், ஈரம் நீக்கிய குமிழும் உடைய ஒருவகை வெப்ப மானி. ஆவியாகும் வேகத்தை அளவிடுவதற்கு உதவுகிறது.

Puddle (பொறி.) கலக்குதல்: (1) தேனிரும்பாக்குவதற்கு உருகிய இரும்பைக் கலக்குதல்.

(2) களிமண்ணையும் மணலையும் நீரோடு கலந்து பிசைந்து குழை சேறாக்குதல்.

Pugging: (க க.) ஒலித்தடுப்பான்: ஒலி ஊடுருவாகாதவாறு தரைத் தளங்களிடையே வைக்கப்படும் களிமண், வாள்தூள், சாந்து முதலிய வற்றின் கலவை.

Puller: (தாணி.) இழுவைக்கருவி: இறுகப் பொருந்திய பாகங்களைப் பிரித்தெடுப்பதற்குப் பயன்படும் எந்திர அல்லது நீரியல் சாதனம். எடுத்துக்காட்டு; சக்கர இழுவை; பல்லினை இழுவை.

Pulley: (எந்; பொறி.) கப்பி: பாரங்களை இழுப்பதற்குப் பயன்படும் உருளை அல்லது கப்பித் தொகுதி.

Pulley lathe: (எந்.) கப்பிக் கடைசல் எந்திரம்: நேரான அல்லது முனையுள்ள முகப்பினைக் கப்பிகள் மீது திருப்புவதற்குப் பயன்படும் ஒருவகைக் கடைசல் எந்திரம்.

Pulley stile: (க.க.) கப்பிக் கடவேணி: கதவு, சுவர், வேலி முதலியவற்றில் எடைகளை ஒரு புறம் ஏற்றி மறுபுறம் இறக்குவதற்காகக் கப்பித் தொகுதிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ள நிலை வரிச் சட்டம்.

Pulley tap: (எந்.) கப்பி நாடா: மிக நீண்ட எந்திரத்தண்டு உடைய ஒரு நாடா. இது கப்பிகளின் குடத்தில் திருகிழைத் துளைகளைப் பொருத்துவதற்குப் பயன்படுகிறது.

Pull-out: (வானூ.) விளிம்பொட்டு இதழி: ஒத்துப் பார்வையிடுவதை