பக்கம்:அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம்-இறுதிப்பகுதி.pdf/117

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


எளிதாக்கும் பொருட்டுச் சுவடித் தாள்களின் முகப்பு விளிம்பிலிருந்து விரியும் பக்கம்,

Pulp: காகிதக்கூழ்: காகிதம் செய்வதற்கு மரத்துண்டுகள், கந்தைகள் முதலியவற்றைக் கொண்டு செய்யப்படும் ஒரு கலவைக் கூழ்.

Pulpit (க.க.) உரை மேடை: திருக்கோயில் சமய உரை மேடை,

Pulsating current: (மின்.) துடிப்பு மின்னோட்டம்: மின்னோட்ட அளவு ஒரே அளவாக இல்லாமல், ஒரே திசையில் மின்னோட்டம் பாயக்கூடிய நேர் மின் னோட்டம்.

Pulsation welding:துடிப்புப் பற்றவைப்பு: அழுத்தம் கொடுக்காமல் அல்லது மின் முனைகளின் இடங்களை மாற்றாமல் பற்றவைப்பு மின்னோட்டத்தை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தடவை இடையீடு செய்து தைப்பு முறையில் பற்றவைப்பு செய்யும் முறை.

Pulse-jet engine: (வானூ.) துடிப்புத் தாரை எஞ்சின்: ஒரு வகை அழுத்தத் தாரை எஞ்சின் இதில் உள்ளெரிதல் இடைவிட்டு நடை பெறும். இதனால் தொடர் வெடிப்புகள் மூலம் உந்துகை உண்டாகிறது. இதனை 'துடிப்புத் தாரை" என்றும் கூறுவர்.

Pulsometer: (பொறி.) வளிதீர்குழல்: நீராவியைக் கவான் குழாய் வழி கொண்டு செல்வதற்கான வளி

491

தீர் குழாய். இது பெரும்பாலும் நீருக்கடியில் கடைகால் போட உதவும் நீர் புகாக்கூண்டு அமைவிலிருந்து நீராவியைக் காலி செய்வதற்குப் பயன்படுகிறது.

Pumich; மாக்கல்: மெருகேற்று வதற்குப் பயன்படும் மாக்கல் வகை. இதனைப் பொடியாக்கிப் பயன்படுத்துவர்.

Pump: (எந்.) இறைப்பான்: திரவங்களைக் காற்றழுத்த ஆற்றல் மூலம் மேலெழச் செய்யும் விசைக் குழாய்.

Punch: (எந்.) தமரூசி: தோல், உலோகம், தாள் முதலியவற்றில் துளையிடுவதற்கு எஃகினால் செய்த ஒரு கருவி.

Punching: துளையிடுதல்: தாள், தோல், உலோகம், முதலியவற்றில் தமரூசியால் துளையிடுதல்,

Punch press: வார்ப்பழுத்துப்பொறி: வார்ப்புருவத் தாய்ப் படிவ அழுத்தும் பொறி.

Punctuation: (அச்சு.) நிறுத்தக் குறியீடு: வாக்கியங்களைச் சொற்றொடர்களாகப் பகுத்துக் காட்டு வதற்குப் பயன்படும் நிறுத்தக் குறியீடுகள்.

Purlin: (க.க.)உத்தர நெடுவிட்டம்: தாங்கணைவு களுக்கிடையாகவும், கூரை உத்தரங்களுக்கு ஆதார மாகவும் அமைக்கப்படும் தாக்கமைவுக் கட்டுமானம்,