பக்கம்:அறிவியல் தமிழ்.pdf/150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


143 அறிவியல் தமிழ்

அடிமை கொள்பவன் போலே இவருள் புகுந்து இவர் உடலையும் உயிரையும் ஒரு சேரப் புசித்துவிடுகின்றான்.

       திருவருள் செய்பவன்
         போலஎன் உள்புகுந்து 
        உருவமும் ஆருயிரும்
         உடனே உண்டான்
     (உருவம்-உடல்; உடனே-ஒருசேர)

துயர்அறு சுடர்அடி தொழுது எழுகைக்கு மயர்வுஅற மதி நலம் அருளுவாரைப் போலப் புகுந்தான் என்பது குறிப்பு. ஆயினும், ஆழ்வார் திறத்தில் "திரு அருளை" இறைவனே பெற்றவன் ஆயினன். இங்கே நம்பிள்ளை ஈடு வியக்கத் தக்கது: “அவன் அங்கீகாரத்துக்கு முன்பு சரீரத்தையே விரும்பிப் போந்தார். அவன் இவரை அங்கீகரித்த பின்பு இவர் தம் சரீரத்தை வெறுக்க இவர் சரீரத்தை அவன் விரும்பிப் புக்கான். இவருக்கு அவனுடைய சேர்க்கை சொரூபஞானத்துக்கு உடல் ஆயிற்று; அவனுக்கு இவருடைய சேர்க்கை உடலை உயிராக விரும்புவதற்கு உடல் ஆயிற்று.”'இறைவனுடைய இத்திட்டத்தை "அறிகிலேன்' ............சிறிய என் ஆருயிர் உண்ட திருஅருளே’’' என்கின்றார் ஆழ்வார். இந்தத் திருப்பாசுரத்தின் ஈட்டில், * பகைவரை அம்பாலே அழிக்கும்; அடியார்களைக் குணத்தாலே அழிக்கும்.......... அம்பு பட்ட புண் மருந்து இட்டு ஆற்றலாம்; குணத்தால் வந்த புண்ணுக்கு மாற்று இல்லை” என்ற பகுதி சிந்தித்து அநுபவிக்கத்தக்கது.

இவ்விடத்தில், "போகதசையில் ஈசுவரன் அழிக்கும் போது நோக்கவேணும் என்று அழியா தொழிகை'

לששט: סמסטאxaare

5. திருவாய் 9.6:5 3. கட்டின் சமிழாக்கம்-பகுதி 9 (திருவாய் 9.6:5) 7. திருவாய் 9.6:4

8. முமுட்கப்படி-சூத்திரம்-92