பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/118

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


警疆党 & அறிவியல் பயிற்றும் முறை ناهنجا به سنت پر عادی) یا ۶ f8) சேமித்து வைக்கும் இடம் : (7) உதவி ஆட்கள்; (3) பள்ளித் தோழிற்சால். துணைக்கருவிகளே வாங்குவது இவற்றைப் பொருத்து இருக்க வேண்டும். இவை ஒவ்வொன்றையும்பற்றி ஒரு சிறிது கவனிப்போம். வேலைத் திட்டம் : அறிவியல் பாடத்திட்டத்தை நன்கு ஆராய்ந்து ஆத விளக்கமாகக் கற்பித்தற்குத் தேவையான துனேக்கருவிகளே மட்டிலும் வாங்குதல் வேண்டும். பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற் பட்டவற்றை வாங்குவதால் அவற்றை வைத்துப் பாதுகாத்தலில் சங்கங்கள் நேரிடுவதுடன் பொருட்செலவும் மிகும். எனவே, தேவையை முதலில் அறுதியிட்டுக்கொண்ட பிறகுதான் கருவிகளே இதில் இறங்குதல் வேண்டும். - பயிற்றப்படும் கால அளவு : பள்ளிகளில் அறிவியல் பயிற்றப் பேதும் இச அளவும் துக்ணக் கருவிகளின் அளவையும் தேவையையும் அஆதிவிடக்கூடும். அறிவியல் பாடத்திட்டத்தில் செயல்முறை மூலம் கற்தின் அதிகம் கடைபேத்ருல் அதற்கேற்றவாறு வேதியிய அேதன்களும் அதிகம் தேவைப்படும். அதிக கேரம் அறிவியல் கத்விக்க இேசிட்டால் அப்பொருள்களின் அளவும் அதிகமாகும். ச்ெய்து கட்டலும் செய்தலும் வகுப்பில் கற்பிக்குங்கால் ஆசிரியர் சேகிது கட்டல் மூலம் கற்பிக்கும் தேவைகளையும் மானுக்கர்கள் சேதனச் சல்களில் தசமாகச் சோதனைகளைச் செய்து கற்றலையும் சேசகுன்கனின் அளவை அறுதியிடலாம். நாற்பத்தைந்து கள் ஒரு சமயத்தில் சோதனைச்சாலேயி லிருந்துகொண்டு இல் என்வனவு தேவைப்படும் என்பதற்கேற்றவாறு வாங்கும் ஆேன்ஜின்க் இனக்கிடலாம். § ஆசிங்கின் அறிவும் திறனும் : பெரும்பாலும் ஆசிரியர்கள் தம் அதிகையும் திேைனயும் கவனியாது, பொருள்களேத் தாம் எவ்வாறு கையாள்வது என்பதுபற்றிச் சிறிதும் சிந்தியாது பொருள்களே அங்கத் தலைப்படுகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, கண்ணுடியை உருக்கி இனதும் தொழில் அறியாத ஆசிரியர், அக்கலேயை அறிந்து கொள்ள i என். ஆர்வமே சிறிதும் இல்லாதவர், ஊது துருத்தி, ஊது தே கருவிகள் முதலியவற்றைக்கொண்டு கண்ணுடி ஊதும் மேசையைச் சோதனைச் சாலேயில் அமைப்பதால் யாது பயன் ? டக் கடைமுறையில் பயன்படாத துனேக்கருவிகளே வாங்குடிதில் சென்னிடல் ஆகாது. . பன்னியின் பொருளாதார கிலே : பள்ளியின் நிதி கிலேயும், துணைக் ஆவிகளின் அனலையும் அவற்றின் தரத்தையும் அறுதியிடுகின்றது. . த்தில் அடிப்படைத் தேவைக்குரிய எல்லாவிதமான கருவிகளே ஆம் வாங்கிய பிறகு ஆண்டுதோறும் புதிதாகச் சிலவற்றை வாங்கவும் கடைக்கிவற்றிற்குப் பதிலாகப் புதியவைகளே வாங்கி வைக்கவும்