பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/124

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


క్షీణ్ణి அறிவியல் பயிற்றும் முறை ...గ్మన్న%గ*^^ 葛瓣錄 கிடைக்கும் இடவசதிகளுக்கேற்ப நடைமுறையையொட்டி எளிதாக எடுக்கவும் வைக்கவும் வசதியாகவுள்ள முறையைக் கைாண்டு பொருள்களே அடுக்கி வைப்பதுதான் சிறந்தது. அதுபவத்தில் அடியிற் குறிப்பிடப்பெறும் முறை சிறந்ததெனக் கண்டதியப் பெ ாளது : மாளுக்கர்களின் சோதனைகளுக்குத் தேவையான பே ாேயும் துணைக்கருவிகளேயும் நான்கு அல்லது பொருள்களின் முதல் எழுத்துகளே . % அமைக்கவேண்டும். ஒவ்வோர் அலமாரியின் இ. ーズ- இன்ன பொருள்களின் எண்ணும் பெயரும் உள்ள இட்.ண்ணகை அமைத்தல் வேண்டும். இந்த அட்டவணேப்படி ஆறையும் பொருள்களைத் திரும்பவும் வாங்கி வைத்தல்வேண்டும். ஆசிரியர் செய்து கசட்டற்கு வேண்டிய மீதமுள்ள பொருள்களைப் பாடப் பகுதிகளுக்கேந்தவாது வேறு அலமாரிகளில் அடுக்கிவைத்தல் வைக்கவேண்டும். அவ்ற்றை வைப்பதற்கு இரண்டு தனித் தனி தித்த அலமாரிகள் வேண்டும். ஒன்றில் கண்ணுடி முடியுள்ள 8 ஆண்க பேசத்தல்களில் கந்தக அமிலம், நைட்டிரிக அமிலம், ஹைடிரோ-குளோரிக அமிலம், அம்மோனியா கரைசல், தெளிந்த கண்ணும்பு நீர், வெள்ளி நைட்டிரேட்டு கரைசல் (நீல நிற அல்லது பழப்புகிதப் பேசத்தவில், பேரியம் நைட்டிரேட்டு அல்லது பேரியம் சன்.பேட்டுக் கரைசல், ஆபச சல்.பேட் கரைசல், இவிட்மஸ் கரைசல் முதலியவற்றை வைக்கவேண்டும். மற்குென்றில் பொட்டாசியம் ஆனோசேட்டு, கட்டிரேட்டு உப்புகள், சாதா உப்பு, மாங்கனிஸ் -டைஆக்ண்ைடு, துத்தகாக, இரும்பு, தாமிர அரத் துாள்கள் முதலிய அதிக ஐத் தனித் தனிப் போத்தல்களில் வைக்கலாம். ...பாஸ்வரம் தேசடிகம் த.வி. விபத்துகளே விளைவிக்கும் பொருள்களையும் பாதரசம் போன்ற விலேயுயர்ந்த பொருள்களையும் தனியாகப் பூட்டி வைக்கக்கூடிய அலமாரியில் வைக்கவேண்டும். எல்லாப் போத்தல் வினிலும் தெளிவாகப் பெயரெழுதிய சிட்டுகளே ஒட்டி எழுத்துகள் ைபசவன்னம் பா.பின் மெழுகைப் பூசுதல் வேண்டும். பொருள்களின் பாதுகாப்பு : அலமாரிகளிலும் பிற இடங்களிலும் கைக்கப்:ேலும் துனேக்கருவிகளையும் பிறவற்றையும் அடிக்கடி - தணிக்கை செப்து, துரசடித்துத் துடைத்து வைத்தல்வேண்டும் ன்ேடுக்பொழுது மெருகேற்றவும் செய்யவேண்டும். அடியிற் குதிப்பிடப்பெறும் குறிப்புகள் இத்துறையில் உதவியாக இருக்கும் : {i, பித்தனப் பொருள்களே பிராஸோவைக் கொண்டு துலங்கச் செய்கவேண்டும். விரலில் சல்லாத் துணியைச் சுற்றிக்கொண்டு