பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


#5 10. ஆய்வகம் : பாதுகாப்பும் முதலுதவியும் † : 3-130 (பாதுகாப்பு மு ைற க ள்-முன்னேற்பாடுகள்வெடித்தல்-தி-அமிலங்களும் காரங்களும்-.ெ வ ட் டு கள்-நச்சுப்பொருள்கள்-ஆசிரியரின் .ெ பா து ப் புஆசிரியர்க்குரிய விதிகள்-மாளுக்கர்கட்குரிய விதிகள்முதலுதவி-சில விபத்துக்கள்-முதலுதவி பற்றிய பொது க் குறிப்புக்கள்-விபத்துக்கள் நேரிடுங்கால் சமாளிக்க உதவும் விதிகள்- தணற்புண்களும் அழற். புண்களும்-கண்ணில் நேரிடும் ஊறுகள்-வெட்டுக் காயங்களும் கீறல்களும்-கச்சுவாயுக்களால் கேரிடும் விபத்துக்கள்-வேதியியற் பொருள்களை உட்கொள்ளுத லால் நேரிடும் விபத்துக்கள்-மின் விசையால் ஏற்படும் அதிர்ச்சிகள் முதலுதவிப் பெட்டி-விபத்துக்கள் பதிவு.) 11. பயிற்றுதலில் மேற்கொள்ளும் சாதனங்கள்- 131–447 > (உளவியல் உண்மை-துகணக் கருவிகளும் பிநிற பொருள்களும்-கரும்பலகை-விளம்பரப் பலகை-படி மங்கள், படங்கள், கோட்டுப் படங்கள் )ساسيه وية والتاة توطئ பள்ளித் தோட்டம்-வேறு வாய்ப்புத் திறன்கள்.ட அ றி வி ய ல் பாடநூல்கள்-அறிவியல் துலகம்இயற்கைப் பஞ்சாங்கம்.) 12. பயிற்றுதலில் மேற்கொள்ளும் சாதனங்கள்-11 148–170 (அறிவியற் கழ கம்-சுற்றுலாக்கள்-பழம்பொருட் Xகாட்சி கிலேயம்-பொருட்காட்சி-அறிவியல் ஈடுபாட்டுக் கலேகள்-வானொலி-பிம்பம் வீழ்த்து கருவிகள்.) 13. அறிவியலும் பிற பாடங்களும் . $71-i 31 - (அநுபவமே கல்வி-பொருத்திப் பயிற்றல்மொழிப் பாடம்-கணிதம்-கிலவியல்-வர் லா றுஒவியம்-கைத்தொழில் -உடலியலும் நலவியலும்இசை-சமயம்-தகவல் மூலங்கள்-அறிவியற் கழகங் கள் - மக்கள் தொடர்பு -நூலகங்கள்-பழம்பொருட் காட்சி கிலேயங்கள்-உயிர்க்காட்சி கிலேயம்-தொழிலகங் கள்-பிற இடங்கள்-ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள்.1 14. அறிவியலில் அளவியல் - 182–203 (தேர்வுகளின் பயன்கள்-அறிவியலில் எவற்றை அளப்பது-நடைமுறையிலுள்ள தேர் வு க ள்-வாய் மொழித் தேர்வுகள்-வினுக்களின் பயன் - எழுத்து