பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/210

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


$94. அறிவியல் பயிற்றும் முறை ഹ05:42, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)05:42, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)05:42, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)്TamilBOT (பேச்சு) 05:42, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)്TamilBOT (பேச்சு) 05:42, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)്TamilBOT (பேச்சு) 05:42, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)്05:42, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)്TamilBOT (பேச்சு) 05:42, 10 பெப்ரவரி 2016 (UTC)ു. (இ) கல்ல துக்கம் இல்லாததால் (ஈ) அதிக ஹைட்ரோ குளோரிக அமிலம் சுரப்பதால் (உ) பித்தர்ே சுரக்காததால் 6. ஒரு திடப்பொருள் ஒரு திரவத்தில் மூழ்கியிருக்கும்பொழுது அடையும் . . எடை இழப்பு இதைப் பொறுத்தது I l (அ) பொருள் அமுக்கப்பட்டுள்ள ஆழம் (ஆ) எடுத்துக்கொண்ட திரவத்தின் கனஅளவு (இ) திரவத்தின் அடர்த்தி (ஈ) திடப் பொருளின் அடர்த்தி (உ) பாத்திரத்தின் வடிவம் - இணைக்கும் சோதனைகள் : குறித்த பொருளறிவைத் தேறுவதற்கு இவை சிறந்தவையாகும். பொறுக்குச் சோதனைச் செய்திகளே இம் முறையில் இணக்கப்பெறுகின்றன. ஒன்றற்கொன்று தொடர்புள்ள x செய்திகளே இரண்டு வரிசைகளில் அமைத்து அவற்றுள் ஏற்ற வற்றைச் சேர்க்குமாறு செய்தல் இம்முறைச் சோதனைகளாகும். (எ-டு) கீழ்க்கண்டவற்றில் அ பிரிவிலுள்ளவற்றை ஆ பிரிவி லுள்ளவற்றுடன் பொருத்தமாக இணைத்துக் காட்டுக. பகரவளேவினுள் அ பிரிவிலுள்ளவற்றின் எண்ண மட்டிலும் குறித்தால் போதும். அ-பிரிவு ஆ-பிரிவு 1. படிக்காரம் (அ) காப்பர் சல்பைடு | J 2. கவாச்சாரம் (ஆ) சோடியம் பை - கார்பனேட்டு ( ] 3. மயில் துத்தம் (இ) அம்மோனியம் குளோரைடு ( ; 4. ரொட்டி சோடா (ஈ) மெர்க்குரிச - . குளோரைடு ( ] 5. சலவை சோடா (உ) பொட்டாசியம் - குளோரேட்டு | J 6. வெடியுப்பு - (ஊ) மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்டு ( ) 7. எப்சம் உப்பு (எ) அயக சல்.பேட்டு ( ) 8. பூரம் (ஏ) ஈய ஆக்ஸைடு [ J 9. ஈயச் செந்து ரம் (ஐ) சோடியம் கார்ட - னேட்டு ( ; 10. அன்னபேதி (ஒ) மெக்னிசியம் சல்ஃபேட்டு ( ;