பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/230

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


数骸载 அறிவியல் பயிற்றும் முறை SAASAASAASAASAASAAMMMAMMSMMMMMMMMAMMAAAS நல்ல முறையில் ஆயத்தம் செய்யப்பெறும் பாடக்கு றிப்பு ஆசிரிய ரின் சிரத்தையைக் காட்டும். பயிற்சிக் கல்லூரி மானுக்காக எழுத வேண்டிய குறிப்புகளிலிருப்பது போல் பல தலப்புகள் @ಮಿಕ್ಸರ್ವೆ குறிப்பில் எழுதத் தேவையில்லே. பட்டறிவு மிக்க ஆசிரியர்கள் ශු றிப்பு களில் சிறு சிறு விவரங்களுடன் பாடப்பொருள்கள், ஆவறறைக கற்பிக்கும் ஒழுங்கு, விளக்க மேற்கோள்கள், பிற மே ಹಿಡಿಹTಣಿಹಿ முதலியவை காணப்பெறும். அவற்றில் மாளுக்கர்களின் துலங்கல் கள், அவர்கள் விடுக்கும் சில அரிய வினுக்கள், செய்யும் தவறுகள் முதலியவற்றையும் குறித்துக்கொள்ளலாம். இத்தகைய குறிப்புகளைத் தனித் தனியான தாள்களில் ஒரு பக்கத்தில் எழுதிச் சேர்த்து வைத்துக்கொண்டால் நலம் : தேவைக் கேற்றவாறு பட்டறிவு மிக மிக, பல செய்திகளே ஒவ்வொரு பாடத் திலும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். முதன் முதலாக ஒரு வகுப்புக்கு அறிவியல் கற்பிக்கப் புகும் ஆசிரியரின் குறிப்புகளில் சில செய்திகள் தாம் இருக்கக் கூடும் : பல பக்கங்கள் எழுதப்பெருமலும் இருக்கலாம். நாளடைவில்தான் புதிய தகவல்கள் சேரும் : எழுதப்பெருதிருக்கும் பக்கங்களும் எழுதப்பெறும். சில ஆண்டுகட்குப் பிறகு எழுதின ஆசிரியரைத் தவிர பிறருக்கு அக் குறிப்புகள் விளங்காமலும் போகும். ஆல்ை, அவை அவற்றை எழுதியவருக்குச் சிறந்த அறிவுக் கருவூலமாக இருந்து புதுப் புதுப் பொருள்களையும் கருத்துகளேயும் நல்கி, அவருடைய பயிற்றும் திறனைப் பன்மடங்கு சிறப்பிக்கும். 'என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற நோக்கத்துடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களிடம் இத்தகைய குறிப்புகளைக் காணலாம். ஆசானின் நாட்குறிப்பு : அறிவியல் ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு வரிடமும் நாட்குறிப்பு ஏடு ஒன்றிருத்தல் வேண்டும். இதில் அவரால் ஆயத்தம் செய்யப்பெற்ற பாடத்திட்டம், பருவ, மாத, வார பாடத் திட்டங்கள், அவருடைய பாடவேளைப் பட்டி ஆகியவற்றைக் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். இதில் நாடோறும் செய்யும் வேலையை உடனுக் குடன் குறித்துத் தேதியையும் போடுதல் வேண்டும். செய்வதாகத் திட்டமிட்ட வேலே விவரம், முடிந்த வேலை, அதிகமாக முயன்று செய்த வேலே முதலிய விவரங்களை இதில் குறிக்கலாம். அடுத்த பக்கத்தில், காட்டப்பெற்றுள்ள அமைப்புப்படி நாட்குறிப்பு அமையலாம். 'குறிப்பு’ என்ற தலைப்பின் கீழ் அதிகமாகச் செய்த வேலை மாளுக்கருக்குத் தந்த எழுத்து வேலை, வீட்டு வேலை, கொடுத்த வினுக்கள், அறிவியல் படிப்பில் மாணுக்கர்கட்குக் கூறிய யோசனே முதலியவற்றைக் குறிப்பிடலாம். மாணுக்கர் செய்யும் சோதனைகள் அவற்றைச் செய்யும் முறைகள், நேர்ந்த சங்கடங்கள் முதலியவை பற்றிய குறிப்புகளையும் எழுதி வைக்கலாம். ஒரு சில மானக்கர்கள் செய்யும் பிழைகள் முதலியவற்றையும் குறித்து வைத்துக் கொண்டால் به همین معنی میده