பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/254

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


238 அறிவியல் பயிற்றும் முறை Hobby ஈடுபாட்டுக்கலே Home-made apparatus சொந் தமாகச் செய்த துணைக்கருவி {{{56YT Humidity ஈரப்பதம் Hydrometer நீர்மச் செறிவு மானி Hydrostatics . நீர்மநிலையியல், ஹைட்ரோ ஸ்டாட். டிகளில் - Hydrogen ஹைட்ரஜன் Hydroxide ஹைடிராக்ஸைடு Hygiene நலவழி Hygrometer ஈரமானி Hypothesis கருதுகோள் Image விம்பம் Imagination கற்பனை Incubation period Index Inference Infection Inflammable Infra-red rays Injury inoculation Inorganic Insoluble Instinct Collection Construction Curiosity Insulated Intensity Hnterest Internal combustion engine Intestine Inverse ratio Inverse square law Hron age Iron gauze jet tube Judgment Keystone முற்று பொழுது, அடை காக்குங் ՅՈ՞6)ԼԸ குறிப்புப் பொருளகராதி அநுமானம், உய்த்துணர்வு, தேற்றம் தொற்று எளிதில் எரியும் சிவப்புக் கீழ்க்கதிர்கள் ஊறு மாற்றுப்புகுத்தல் கரிமமில் (லா) ĝ5óð) {fîj jîî இயல்பூக்கம் திரட்டுக்கம் கட்டுக்கம் விடுப்பூக்கம் காப்பிட்ட தீவிரம், உறைப்பு கவர்ச்சி, அக்கறை உள்ளெரிபொறி, அகதகன எந்திரம் சிறுகுடல் தலைகீழ் விகிதம் தலைகீழ்ச் சதுர விதி இரும்புக் காலம் இரும்பு வலை கூர் நுனிக் குழல் தீர்ப்பு நெற்றிக்கல்