பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/100

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

98131. பாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதிகள் யாவை?

1. ஒரு கடத்தியைச் சூழ்ந்துள்ள காந்தப்புலம் மாறுகின்ற பொழுது, மின்னியக்கு விசை அதில் உண்டாகிறது.

2. புலமாற்ற அளவுக்கு விசையின் எண்மதிப்பு நேர் வீதத்திலிருக்கும்.

3. உண்டாக்கப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் திசை, புலத்தின் சார்திசையைப் பொறுத்தது.

132. பிளமிங்கின் இடக்கை விதியைக் கூறுக.

இடக்கைக் கட்டைவிரல், ஆள்காட்டி விரல், நடுவிரல் ஆகிய மூன்றையும் ஒன்றுக்கு மற்றொன்று செங்குத்தாக இருக்குமாறு வை. ஆள்காட்டி விரல் காந்தப்புலத்தின் திசையையும் நடுவிரல் மின்னோட்டத்திசையையும் காட்டுவதாக இருக்கட்டும். அப்பொழுது கட்டைவிரல் விசையின் திசையையும் அதன் மூலம் கடத்தி நகரும் திசையையும் காட்டும்.

133. உருகிகள் என்றால் என்ன?

இவை தாமே உருகி மின்னோட்டத்தைத் தடுப்பவை. இவை உருகிக்கூட்டில் இருக்கும்.

134. உருகிகளின் அமைப்பு யாது?

1. வெள்ளியமும் காரீயமும் சேர்ந்தவை.

2. உருகுநிலை குறைவு.

3. மின்னழுத்தம் அதிகமாகும் பொழுது உருகி மின்னோட்டத்தைத் துண்டிக்கும்.

135. மின்கட்டுப்படுத்தி என்றால் என்ன?

குழாய் மின்விளக்குச் சட்டத்திலுள்ள ஒரு சிறிய நீள்சதுர உலோகப்பெட்டி. இதற்கு மின்தடையும் நிலைமமும் உள்ளன. ஆகவே, அதன் மின்எதிர்ப்பு எதிர் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

136. மின்மாற்றி என்றால் என்ன?

இருதிசை மின்னோட்ட அழுத்தத்தை அதிர்வெண் மாற்றமில்லாமல் கூட்டவோ குறைக்கவோ பயன்படுங் கருவி.

137. இதன் இருவகைகள் யாவை?