பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/105

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

103ஒலியலைகளை மின்னோட்டமாக மாற்றுங் கருவி. பேசுவதற்குப் பயன்படுவது.

182. மின்னியக்கமானி என்றால் என்ன?

ஒரு திசை, இரு திசை மின்னோட்டச் சுற்றுகளில் மின்னோட்டம் மின்னழுத்தம், மின்திறன் ஆகியவற்றை அளக்கும் கருவி.

183. மின்துருவி என்றால் என்ன?

மின்னணுக்களின் அடர்த்தியை அளக்கும் கருவி.

184. மின்பொறி என்றால் என்ன?

ஒரு தடுப்புப் பொருள் வழியாக மின்னேற்றம் ஏற்படும்பொழுது உண்டாகும் ஒளியும் ஒலியும்.

185. மின்பொறிக் கட்டை என்றால் என்ன?

மின்பொறியை உண்டாக்க அகக் கனற்சி எந்திரத்தில் உள்ளது.

186. ஒளிச்செதுக்கல் என்றால் என்ன?

ஒளிப்படக் கலை மூலம் செதுக்கும் முறை.

187. ஒளிமுடிப்பு என்றால் என்ன?

ஒரு போட்டி முடிவை ஒளிப்படம் எடுத்து முடிவு செய்தல்.

188. ஒளிமானி என்றால் என்ன?

ஒளிமூலங்கள் இரண்டின் ஒளி வீசுதிறனை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப் பயன்படுங் கருவி.

189. முனைப்படுஒளி என்றால் என்ன?

புலவரைவொளி. இதில் மின்புலமும் காந்தப் புலமும் ஒற்றைத் தளங்களுக்கு வரையறை செய்யப்படுகின்றன.

190. முனைப்படு ஒளியை உண்டாக்குவது எது?

புல ஒளியாக்கி (போலராய்டு)

191. மின் உலோகவியல் என்றால் என்ன?

ஒரு உலோகத்தை அதன் தாதுவிலிருந்து மின்முறையில் பிரித்தல்.

192. உலர்நகலி என்றால் என்ன?

எழுத்து வடிவச் செய்தியை நகல் எடுக்கும் மின் கருவி யமைப்பு.