பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/119

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

117



பயன்படும் காந்தப்புலத்திற்கும் மூலக்கூறு காந்தப் புலத்திற்கும் இடையே ஏற்படும் வினையினால் உண்டாகும் ஆற்றல்.

54. சீமன் விளைவு என்றால் என்ன?

நிலைக் காந்தப்புலத்தில் மூலக்கூறுகள் அல்லது அணுக்களில் உமிழப்படும் கதிர்வீச்சிலுள்ள வரிகள் பிரிக்கப்படுதல். இது 1896இல் சீமன், லாரண்ட்ஸ் ஆகிய இருவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

55. காந்தப் பண்புகளையும் மின் பண்புகளையும் ஆராய்ந்தவர் யார்?

வில்லியம் கில்பெர்ட்


14. மின்னணுவியல்

1. மின்னணுவியல் என்றால் என்ன?

1. மின் சுற்றுகள் பெருக்கத்தை ஆராயும் பயன்முறை அறிவியல், 2. மின்னணுக் கருவிகள்.

2. நுண் மின்னணுவியல் என்றால் என்ன?

சிலிகான் நறுவல்களை உற்பத்தி செய்தல், பயன்படுத்தல் பற்றி ஆராயுந்துறை. தகவல் தொடர்பியலில் ஒரு பெரும் புரட்சியை உருவாக்கி வருவது.

3. நுகர்வோர் மின்னணுக் கருவிகள் என்றால் என்ன?

வானொலி, தொலைக் காட்சி, வீடியோ முதலிய வீட்டில் பயன்படும் மின்னணுக் கருவியமைப்புகள்.

4. ஆற்றல் மின்னணுவியல் என்றால் என்ன?

திண்ம நிலைத் தொழில்நுட்ப இயல். தொகுதியாற்றல் வழங்குதலைத் திறமையாகக் கையாள்வது. இதில் அரை குறைக்கடத்தி அமைப்புகள் பயன்படுகின்றன.

5. ஒளி மின்னணுவியல் என்றால் என்ன?

ஒளியலை வழிகாட்டு நுட்பங்கள் உணர்விகளில் பயன்படுவதை ஆராயுந் துறை இது.

6. ஒளியனியல் என்றால் என்ன?