பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/121

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

1193. எதிர்மின்னோட்டத்தை நேர்மின்னோட்டமாக்குவது.

17. படிகப்பெருக்கியின் சிறப்புகள் யாவை?

1. வெப்பம் ஏறாமல் உடன் வேலை செய்வது.

2. அளவு மிகச் சிறிது. ஆகவே குறைந்த இடத்தை அடைத்துக் கொள்வது.

3. உழைப்புத் திறன் அதிகம்.

18. படிகப்பெருக்கியின் பகுதிகள் யாவை?

உமிழி, அடி, திரட்டி.

19. வாயில்மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

புல விளைவுப் படிகப் பொருத்தியின் வாயில்சுற்றிலும் படிகத்திருத்தியின் எதிர்மின்வாயிலும் ஓடுவது.

20. ஒருங்கிணைச்சுற்று (IC) என்றால் என்ன?

ஒரு தொகுதியில் பல இயைபுறுப்புகளை உள்ளடக்கிய சுற்று. இது இருவகைப்படும்; ஒற்றைமுறை ஒருங் கிணைந்த சுற்று, கலப்புமுறை ஒருங்கிணைந்த சுற்று.

21. ஆற்றல் பெருக்கல் என்றால் என்ன?

ஓர் அரைகுறைக் கடத்தியுடன் மாசினைச் சேர்த்து, அதன் மின்கடத்தும் திறனைக் கட்டுப்படுத்தல். சேர்க்கப் படும் மாசுகள் பாசுவரம், பொரான்.

22. மாசு என்றால் என்ன?

கடத்தும் திறனை உயர்த்த அரைகுறைக் கடத்திகளில் சேர்க்கப்படுவது. எ-டு. சிலிகன், பாசுவரம்.

23. கதிரவன் மின்கலங்கள் என்றால் என்ன?

இவை அரைகுறைக் கடத்திகள்.கதிரவன் கதிர்வீச்சுக்களை மின்னாற்றலாக மாற்றுபவை. செயற்கை நிலாக்களில் பயன்படுபவை.

24. கட்டவிழ் மின்னணு என்றால் என்ன?

எம் மூலக்கூறுடனும் (அயனி அல்லது அணுவுடனும்) சேராத மின்னணு. மின்புலக் கவர்ச்சியால் கட்டவிழ் நிலையில் இயங்குவது.

25. கட்டவிழ் ஆற்றல் என்றால் என்ன?

குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையிலும் அழுத்தத்திலும் ஒரு தொகுதியில் வேலை நடைபெறுவதற்கு இருக்கக்கூடிய