பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/122

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

120ஆற்றல்.

26. மின்னணுக் கடிகாரம் என்றால் என்ன?

ஒரு மூலக்கூறிலுள்ள அணுக்களின் அளவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு துல்லியமாக இயங்கும் கடிகாரம். இதற்குச் சீசியம் 133 பயன்படுகிறது.

27. இதன் சிறப்பென்ன?

இது 6000 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு வினாடி இழக்கவோ கூடவோ செய்யும். இது அமெரிக்காவில் போல்டர் கொலராடோ ஆய்வுக் கூடத்திலுள்ளது.

28. மின்னணு வில்லை என்றால் என்ன?

மின்னணுக் கற்றைகளைக் குவிக்கும் கருவியமைப்பு. இவ்வில்லைகள் மின் புலங்களைப் பயன்படுத்துபவை.

29. மின்னணு நுண்ணோக்கியின் இரு வகைகள் யாவை?

1. செலுத்தும் மின்னணு நுண்ணோக்கி.

2. அலகிடும் மின்னணு நுண்ணோக்கி.

30. மின்னணு ஒளிஇயல் என்றால் என்ன?

மின்னணுக் கற்றைகளை இயக்கவும் குவிக்கவும் மின் புலங்களையும் மின்காந்தப் புலங்களையும் பயன் படுத்தும் துறை.

31. உடல்மின்னியல் என்றால் என்ன?

மின் நிகழ்ச்சிகளுக்கேற்ப உயிரிகள் எவ்வாறு இயங்கு கின்றன என்பதை ஆராயுந் துறை.

32. லேசர் என்றால் என்ன?

ஒர் உயரிய ஒளிக்கருவி. ஆற்றல் வாய்ந்ததும் ஒருங் கிணைந்ததுமான ஒளிக்கற்றையை உருவாக்கவல்லது.

33. இதன் பயன்கள் யாவை?

மருத்துவம் (கண்ணறுவை), அறிவியல், தொழில் நுட்ப வியல் முதலிய துறைகளில் பயன்படுவது.

34. லேசரின் சிறப்பென்ன?

படிகப் பெருக்கிக்கு அடுத்து அறிவியல் உலகில் மாபெரும் புரட்சி செய்து வருங்கருவி. எல்லாத் துறைகளிலும் பயன்படுவது.

35. கிளர்திறன் என்றால் என்ன?