பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/125

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

123பார்ட்டிகிள் ஆகிய இரண்டின் சுருக்கம்.

55. மின்னணுத் துப்பாக்கி என்றால் என்ன?

நிலையான மின்னணுக் கற்றையை உண்டாக்குங் கருவி.

56. இதன் பயன் யாது?

மின்னணு நுண்ணோக்கியிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் பயன்படுவது.

57. வரம்பிடம் என்றால் என்ன?

தட்டு அல்லது நாடாவில அமைந்துள்ள நிகழ்ச்சிக்குரிய நினைவகப் பரப்பு.

58. சொல் செயல்முறையாக்கி என்றால் என்ன?

இது கணிப்பொறி வழியமைந்த தட்டச்சுப்பொறி.

59. கணிப்பொறி அல்லது கணினி என்றால் என்ன?

கட்டளைகளுக்கு ஏற்பச் செய்திகளை முறையாக்கும் உயர்நிலை மின்னணுக் கருவியமைப்பு.

60. லோரன் என்றால் என்ன?

கப்பல் போக்குவரத்து நீண்ட எல்லை உதவி என்பது இதன் பொருள் (Long-Range. Aid to Navigation). வானவூர்திகள் அல்லது கப்பல்களுக்குரிய வானொலிவழிப் போக்கு வரத்து முறை.

61. புதிய இயற்பியல் என்றால் என்ன?

விண்ணகம், விண்வெளி நிகழ்ச்சிகள், விண்ணக வானியல், ஏவுகணைகள், செயற்கை நிலாக்கள் முதலியவை பற்றி ஆராயும் புதிய துறை. வானவெளி அறிவியலின் ஒரு பிரிவு.

62. நிரப்புதிறன் நெறிமுறை என்றால் என்ன?

டேனிஷ் இயற்பியலார் நீல்ஸ்போர் கருத்து: "ஒளியன் ஒளியனே. அலை அலையே” இது ஐயப்பாட்டு நெறிமுறையின் ஒரு வகையே. இதை இவர் 1927இல் கூறினார்.

63. எய்சன்பர்க் ஐயப்பாட்டுக் கொள்கை என்றால் என்ன?

துகளின் உந்தத்தையும் நிலையையும் வரம்பிலாத் துல்லியத்தோடு அறிய இயலாது என்னும் நெறிமுறை.