உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/126

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

124
64. இதை இவர் எப்பொழுது கண்டுபிடித்தார்.

இவர் இதை 1927இல் கண்டுபிடித்தார்.

65. ஒளிமின்கலம் என்றால் என்ன?

மின்காந்தக் கதிர் வீச்சினால் மின்னோட்டத்தை உண்டாக்கும் கருவி. தொலைக் காட்சியில் பயன்படுவது.

66. ஒளிமின்னணுவியல் என்றால் என்ன?

மின்சாரம், ஒளி ஆகிய இரண்டிற்குமிடையே ஏற்படும் வினையை ஆராயுந் துறை.

67. ஒளி உமிழ்கலம் என்றால் என்ன?

ஒளி எதிர்மின் வாயிலிருந்து உமிழப்படும் மின்னணுக்களை அளிப்பதன் மூலம், கதிர்வீச்சாற்றலைக் கண்டறியுங் கருவி.

68. ஒளி உமிழ் திறன் என்றால் என்ன?

ஒளியூட்டப்படும்பொழுது மின்னணுக்களை உமிழும் பொருளின் பண்பு.


15. அணு இயற்பியல்

1. அணு இயற்பியல் என்றால் என்ன?

அணுக் கரு அமைப்பு, அதன் இயல்புகள், வினை ஆகியவை பற்றி ஆராயும் இயற்பியல் பிரிவு.

2. அணு என்றால் என்ன?

ஒரு தனிமத்தின் மிகச் சிறிய பகுதி. இதை எளிதாகப் பிரிக்க இயலாது. வேதி வினைக்கு உட்படுவது.

3. அணுவிலுள்ள மூன்று பகுதிகள் யாவை?

முன்னணு (புரோட்டான்), அல்லணு (நியூட்ரான்), மின்னணு (எலக்ட்ரான்).

4. முன்னணு என்றால் என்ன?

நேர்மின்னேற்றமுள்ள (+) நிலைத்த அடிப்படைத்துகள். அணுக் கருவின் ஆக்கப் பகுதி.

5. இதைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

ரூதர்போர்டு, 1914.

6. முன்னணுக்களுக்கும் அல்லணுக்களுக்கும் அமைப்புண்டு