பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/129

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

127வெளியிடப்பட்டது.

26. அணு பற்றி ஆராய்ந்தவர் யார்?

மோஸ்லி, 1914.

27. அணுக்கரு காந்த ஒத்ததிர்வு (NMR) என்றால் என்ன?

ஓர் அணுக்கருவால் தகுந்ததும் உரியதுமான அதிர் வெண்ணில் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு உறிஞ்சப்படுகிறது. இப்பொழுது புறக்காந்தப் புலத்தில் சுழியிலாக் காந்தத் திருப்புத்திறன் உண்டாகும்.

28. ஆஃபா நெறிமுறை என்றால் என்ன?

அணு ஆற்றல் மட்டங்கள் மின்னணுக்களின் ஆற்றல் வரிசைக்கு ஏற்ப நிரம்புகின்றன.

29. ஆகர் விளைவு என்றால் என்ன?

அணுவிலிருந்து மின்னணு வெளியேறும் நிகழ்ச்சி.

30. மாறுநிலை நிறை என்றால் என்ன?

அணு வினையில் தொடர் வினையினை நிலை நிறுத்தத் தேவைப்படும் பிளவுப் பொருள்களின் குறைந்த அளவு மாறுநிலை நிறையாகும்.

31. மாறுநிலை வினை என்றால் என்ன?

அணுக் கருத் தொடர் வினை.

32. நிறை வேறுபாடு என்றால் என்ன?

அணுக்கரு நிறைக்கும் அதன் ஆக்கக் கருவன்களின் (நியூக்ளியான்கள்) நிறைத் தொகைக்குமுள்ள வேறுபாடு.

33. நிறை நிறவரைவி என்றால் என்ன?

தனியணுக்களின் துல்லிய நிறையை அறியுங் கருவி.

34. நிறை நிறமானி என்றால் என்ன?

தகுந்த காந்தப் புலத்தையும் மின்காந்தப் புலத்தையும் உண்டாக்கவும், அயனிக் கற்றைகளின் நிறை நிறவரை வைப் பெறுங் கருவி.

35. நிறை நிறமாலை என்றால் என்ன?

நிறை நிறமாலை வரைவி, நிறை நிறமானி ஆகிய இரண்டு கருவிகளிலும் பெறப்படும் நிறமாலை. நிறைத்தகவு உயற்விற்கேற்ப அயனிக் கற்றை அமைக்கப்படும்.

36. கண்கட்டு எண் என்றால் என்ன?