பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

11

நீளம் X அகலம் = பரப்பு.

19. பருமன்கள் (பரிமாணங்கள்) என்றால் என்ன?

இவை அடிப்படை அலகுகளான நிறை, நீளம், காலம் ஆகியவற்றின் அடுக்குக்குறிகளை எவ்வளவு உயர்த்துகிறோம் என்பதைக் குறிப்பது. எ டு. நீளம் x நீளம்xநீளம். பரும வாய்ப்பாடு நீளம் (v=LXLXL=L)

20. பருமன்களின் பயன்கள் யாவை?

1. ஒரு சமன்பாடு சரியா தவறா என்பதை அறியலாம். 2. ஒர் அலகு முறையில் அமைக்கப்படும் இயற்பியல் அளவினை மற்றோர் அலகு முறையில் மாற்ற இயலும். 3. கணக்கிடப்பட வேண்டிய இயற்பியல் அளவுகளுக் கிடையே உள்ள தொடர்பினைத் தரும் சமன்பாட்டை வருவிக்கலாம்.

21. பருமன் என்றால் என்ன?

இடத்தை அடைத்துக் கொள்வது பருமன். பருமன் = நிறைxஅடர்த்தி, V= md அல்லது நீளம்xஅகலம்xஉயரம்.

22. தனி என்றால் என்ன?

நிலைமைகள், வரம்புகள், தடைகள் முதலியவற்றில் இருந்து தனித்திருத்தல், எ-டு. தனிவெப்ப நிலை, தனிச் சாராயம்.

23. சார்பு என்றால் என்ன?

ஒன்றைச் சார்ந்து அமைவது. எ-டு. சார்புக் கொள்கை.

24. சமன்பாடு என்றால் என்ன?

ஒன்று மற்றொன்றுக்குச் சமன் என்னும் கூற்று. எ-டு. E = mc²

25. கோவை என்றால் என்ன?

குறிகள், எண்கள் முதலியவற்றைக் கொண்ட தொகுதி. எ-டு a = (V-u)t

26. வாய்பாடு என்றால் என்ன?

ஒரு பொது விதியைக் குறிகளால் குறிப்பது. எ- டு. A= r வட்டத்தின் பரப்பு.