பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/130

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

1281) 2,8,20,28,50,82,126 ஆகிய எண்கள்.

2) இவ்வெண்களைக் கொண்டவை அணுக்கரு நடுநிலையணுக்களும், முன்னணுக்களும் ஆகும். இவற்றிற்குத் தனி நிலைப்புத் திறன் உண்டு.

37. நேரியன் (பாசிட்ரான்) என்றால் என்ன?

மின்னணுவின் எதிர்த் துகள். அதைப் போன்ற நிறையும் சுழற்சியும் கொண்டது. ஆனால் நேர் மின்னேற்றம் கொண்டது. இதை பால் டிராக் 1931இல் கண்டறிந்தார்.

38. நேரியன் எவற்றில் காணப்படுகிறது?

விண்கதிர்ப் பொழிவுகளில் காணப்படுகிறது.

39. நேரியன் எவ்வாறு உண்டாகிறது?

ஒரு வகைப் பீட்டா சிதைவினாலும் இது உண்டாகிறது. ஒரு மின்னணுவை எதிர் நோக்கும் பொழுது இது அழிக்கப்படுகிறது.

40. யுகாவா விசை என்றால் என்ன?

உட்கருவன்களுக்கிடையே உண்டாகும் குறுகிய எல்லையுள்ள வலிய விசை. திட்டமான நிறையுள்ள துகள் பரிமாற்றத்தால் இது உண்டாகிறது. இங்குத் துகள் என்பது யுகாவா நடுவன் (மீசான்) ஆகும்.

41. வேண்டர்வால் விசை என்றால் என்ன?

அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள கவர்ச்சி விசை.

42. சேயணு என்றால் என்ன?

கதிரியக்கத்தால் ஏற்படும் கருவைடு. பிரிகையால் உண்டாகும் அயனி.

43. அணு உலை என்றால் என்ன?

அணுக்கள் பிளவுறும் உலை.

44. உற்பத்தி அணு உலை என்றால் என்ன?

அணு உலை. இது பிளவுப் பொருள்களைப் பயன் படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், பிளவுப்படாப் பொருள் களையும் பிளவுப் பொருள்களாக மாற்றவல்லது.

45. முதல் உற்பத்தி அணு உலை எங்கு நிறுவப்பட்டது?

இடாகோவில் 1951இல் நிறுவப்பட்டது.