பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/138

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

136அதன் சிறப்பென்ன?

1964இல் அமெரிக்கப் புரூக்கவென் தேசிய ஆய்வகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஜெல்-மானின் எண்முறை வழியை இது உறுதி செய்தது.

9. துணை அடிப்படைத் துகள்களை வகைப்படுத்தும் எண்முறை வழியை உருவாக்கியவர் யார்?

1961இல் முர்ரே ஜெல்மானும் அவர்தம் குழுவினரும் உருவாக்கினர்.

10. முதல் துகள்முடுக்கியை அமைத்தவர்கள் யார்?

காக்ராப்ட், வாட்சன், 1929.

11. குமிழ் அறையைப் புனைந்தவர் யார்? அதன் பயன் யாது?

இயற்பியாலார் டோனால்டு கிலேசர் 1953இல் புனைந்தார். இது துணை அடிப்படைத் துகள்களை பகுத்தறியப் பயன்படுவது.

12. அய்டிரஜன் குமிழறையைப் புனைந்தவர் யார்? அதன் பயன் யாது?

1954இல் லூயி வால்டர் ஆல்வரஸ் புனைந்தார். துணை அடிப்படைத் துகள்களால் உண்டாகும் வழிகளை இதில் காணலாம். தவிர, இவர் 1960இல் ஒத்ததிர்வு கண்டுபிடிப்பையும் நிகழ்த்தினார்.

13. ஹாட்ரன் என்னும் சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? ஏன்?

என்.எல்.பி. ஒக்கன் அறிமுகப்படுத்தினார். முன்னணுக்கள், அல்லணுக்கள், பையான்கள், கேயான்கள் ஆகிய வலு அணுக்கரு விசை கொண்ட துகள்களால் பாதிக்கப்படும் துகள் தொகுதியைக் குறிக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

14. லெப்டான் என்னும் சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

ஆபிரகாம் வாய்ஸ், சி. மோலர், 1946.

15. இரு மீசான் கொள்கையை மீண்டும் கண்டறிந்தவர்கள் யார்?

ஆர். மர்ஷக், ஹேன்ஸ் பெவதே, எஸ்.சாக்கட்டா, டி. இனோயு ஆகியவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

16. மீசானின் தற்காலப் பெயர் என்ன?

தற்காலப் பெயர் மியுயான்.

17. பையானைக் கண்டுபிடித்தது யார்?

1935இல் ஹைடகி யுகாவா கண்டறிந்தார். இவர்