பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/140

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

13828. சிப்பம் (குவாண்டம்) என்றால் என்ன?

ஒரு வினைநிகழ் முறையில் உறிஞ்சப்படும் அல்லது விடுவிக்கப்படும் ஆற்றலின் திட்டமான அளவு.

29. சிப்ப மின்னியக்கவியல் என்றால் என்ன?

சிப்பவிசை இயல் நோக்கில் மின்னேற்றப் பொருளோடு மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு எவ்வாறு வினைப்படுகிறது என்பதையும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சுப் பண்புகளையும் ஆராயுந்துறை.

30. சிப்பநிற இயக்கவியலை (QCD) தொடங்கியவர் யார்? அதன் சிறப்பென்ன?

1972இல் முர்ரே ஜெல்-மான் என்பவர் தொடங்கினார். இத்தொடக்கம் கருதுகோள் துகள்களின் நிற விசைகளையும் அத்துகள்களில் மூன்று சுவைகளையும் இணைப்பது.

31. சிப்பப்புள்ளியியல் சிப்ப எந்திர அடிப்படைகளை அளித்தவர் யார்?

1926இல் பால் டிராக் என்பவர் அளித்தார்.

32. நான்காம் சிப்ப எண்ணை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

சாமர் பீல்டு, 1920.

33. மீள்இயல்பாகும் சிப்பக் கொள்கையை (QED) உருவாக் கியவர்கள் யார்?

ரிச்சர் பெயின்மன், ஜூலியன் சிமர் சிவன்கர், 1948.

34. இதைப் பற்றிய ஆய்வை முதன்முதலில் செய்தவர் யார்?

ஜப்பான் அறிவியலார் டொமோன்கா 1943இல் செய்தார்.

35. சிப்பத் தாவல் என்றால் என்ன?

ஒரு சிப்ப நிலையிலிருந்து மற்றொரு சிப்ப நிலைக்கு ஒரு தொகுதியில் ஏற்படும் மாற்றம். எ-டு அணு அல்லது மூலக்கூறு.

36. சிப்பவிசை இயல் என்றால் என்ன?

சிப்பக் கொள்கையிலிருந்து உருவான விசைஇயல். மூலக் கூறுகள், அணுக்கள் ஆகியவற்றின் பண்புகளை விளக்கப் பயன்படுவது.

37. சிப்ப எண் என்றால் என்ன?

சிப்ப நிலை அளவுக்கு உட்பட்ட ஆற்றல், கோண உந்தம் முதலியவற்றின் மதிப்பைக் குறிக்கும் எண்.