பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/141

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

13938. சிப்பநிலை என்றால் என்ன?

சிப்ப எண்களால் விளக்கமுறும் சிப்பத் தொகுதியின் நிலை.

39. சிப்பப் புள்ளி இயல் என்றால் என்ன?

மரபுவழி விசை இயலின் விதிகளுக்குட்படும் துகள் தொகுதியினைப் புள்ளி இயல் நிலையில் விளக்குதல். இதை இந்திய அணுஇயற்பியலார் எஸ்.என்.போஸ் அவர்களும் ஆராய்ந்துள்ளார்கள். அது போஸ் புள்ளியியல் எனப் பெயர் பெறும்.

40. சிப்பக் கொள்கை என்றால் என்ன?

வெப்பப் பொருள்களிலிருந்து கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு வெளியாவதை விளக்கும் கொள்கை. இக்கொள்கைப்படி ஆற்றல் சிப்பங்களாக வெளிப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சிப்பமும் hvக்குச் சமமான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. h- பிளாங்க் மாறிலி. w- கதிர்வீச்சு அதிர்வெண்; பிளாங் மாறிலி.

41. சிப்பக் கொள்கையை யார் எப்பொழுது வகுத்தார்?

மாக்ஸ் பிளாங். 1900 இல்.

42. மின்னணுச் சுழற்சி பற்றி முதல் கொள்கையை அறிவித்தவர் யார்?

ஜான் உலன்பக், சாமுவேல் கவுட்சிமிட், 1925.

43. பிளாங்கு மாறிலி என்றால் என்ன?

h என்பது ஒர் அடிப்படை மாறிலி. தன் அதிர் வெண்ணுக்கு ஒளியன் (போட்டான்) கொண்டு செல்லும் ஆற்றல் வீதம். கதிர் வீச்சுச் சிப்பக் கொள்கையில் அடிப்படைத் தொடர்பு. W=hw.

44. இடைவினை அல்லது வினை என்றால் என்ன?

இரண்டிற்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் அல்லது தொகுதிகளுக்கிடையே உள்ள பரிமாற்ற விளைவு.

45. இடை (அடிப்படை) வினைகள் யாவை?

1. ஈர்ப்பு வினை. 2. மின்காந்த வினை. 3. வலி வினை. 4. நலி வினை.

46. நலிவினைகளின் இருமை மாறுவதில்லை என்னும் கொள்கைளை உருவாக்கியவர் யார்?

1956இல் சூங் டியோ லி என்பவர் உருவாக்கினார்.