பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/145

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

143

ஆக்டா நிறம் 61 ஆகர் விளைவு 127 ஆட்டோ பிரிஷ் 130 ஆட்டோ ஹான் 130 58 کارایی ஆடி மையம் 58 ஆண்ட்ரி சகரோல் 13? 25 ہالارئیے ஆம்பியர் 10 ஆம்பியர் மணி 89 ஆம்பியர் விதி 89 ஆர்க்கிமெடிஸ் விதி 14 ஆல்பா கதிர்கள் 75 ஆல்பா சிதைவு 76 ஆல்பா துகள் 75 ஆவி 21 ஆவியழுத்தம் 22 ஆவியாதல் 22.47 ஆவி விளக்கு 96 ஆளி (கவர்னர் 40 ஆற்றல் 35-36 ஆற்றல் பெருக்கல் 119 ஆற்றல் மாறாவிதி 36 ஆற்றல்மானி 101 ஆற்றல் வளங்கள் 78 இசை 82 இசை ஒலிப் பண்புகள் 82 இசைக்கவை 81 இசைமாணி விதிகள் 80 இடமாறு தோற்றப்பிழை 21 இடி 30 இடைமாற்றி 101 இடைவினை 140 இணை உருவாக்கம் 110 இணைகர விதி 23 இணைமாற்று 53 இதயமின் வரையம் 106 இந்திய அணுஆற்றல் ஆணையம் 133 இந்திய அணுக்கரு வெடிப்பு 134

இந்திய முதல் அனுஆற்றல் நிலையம் 133 இயக்க வகை 34-35 இயக்கவியல் 33


இயல்நிகழ்ச்சி 12 இயல்பு வெப்பநிலை }}5 இயல்பு வெப்ப அழுத்தம் 29 இயற்பியல் ஓர் அடிப்படை அறிவியல் 9 இயற்பியல், இலக்கணம் 9 இயற்பியல் ஒரு பயன்படும் கணிதம் 9 இயற்பியல் பிரிவுகள் 9 இயற்பியல்வழிப் பயன்படு அறிவியல்கள் 9 இராண்ட்ஜன் 76 இராபர்ட் ஹார்ட் ஸ்டட்டர் 125 இராபர்ட் மில்லிகன் 125 இராமன் 9 இராமன் விளைவு 61 இரும்புக் காந்தப் பொருள்கள் 114 இருமடி எதிர்வீத விதி 68 இருமுனைவாய் 91 இருள்வெளி 104 இருள்வெளி, குரூக்ஸ் 104 இலித்திய - அயனி மின்கல அடுக்கு 105 இலேமியன் தேற்றம் 28 இழுமம் 15 இழுவிசைமாளி 83 இறுக்கம் 21 ஈடுசெய்த ஊசல் 27 ஈர்ப்பு 24 ஈர்ப்புப் புள்ளி 24 ஈர்ப்பு மாறிலி 24 ஈரநிலை 32 ஈரநிலைநோக்கி 31 ஈரநிலைமானி 31 ஈரமாக்கி 32 உட்கவரல் 17 உட்கவர்மானி 17 உட்பாடு 122 உட்பாட்டுக் கருவியமைப்பு 122 உடல் மின்னியல் 120

உணரிகள் 108 உந்தம் 36 உந்தம் மாறாக் கொள்கை 36 உயர் மின்னழுத்தம் 95 உரப்பு 81.83 உராய்வு 23