பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

148

திட்டமாதிரி திட்டமின்கலம் திண்மப் பண்புகள் திசைச்சாரி திசைமாற்றி திருகுமாளி

திறப்பி

திறன் துணையலகுகள் துகள்

துகள் இயற்பியல் துகள் கொள்கை துகள் பொழிவு துவக்கி தூண்டுசுருள் தூண்டுதுலக்கி தூரிகை

துர்ரிகை மின்னிறக்கம் தொலை அதிர்வச்சு தொலைஇயக்கி தொலைக்காட்சி தொலைக்காட்சிக் கூட்டம் தொலைநகல் தொலைநோக்கி தொலைபேசி தொலையச்சு தொலையழைப்பி தொலையறிதல் தொலைவரைவு நடுவன் நலிவினைகள் நான்காம் சிப்பனண் நிக்கல் முப்பட்டகம் நியூட்டன் நியூட்டன் இயக்க விதிகள்

நியூட்டன் ஈர்ப்பாற்றல் விதிகள்

நியூட்டன் குளிர்தல் விதிகள் நியூட்டன் வட்டு

நியூட்டன் வளையங்கள் நிரப்புதிறன் நெறிமுறை நிரப்புநிறம் நிலைஅலைகள்


12

86

f3

42

99

20

42

52

10

135

135

64

105

65

94

99

99

121

122

t().9

109

122

63.64

101

121

121

122

101

j41

140

138

68

9.10,64.67

35

35

54

67

67

123

60

65

நிலைமத்திருப்புத்திறன் நிலைமம் நிலைமின்சாரம் நிழல்

நிறக்குருடு நிறப்பார்வை நிறப்பிரிகை

நிறம்

நிறமானி

நிறமாலை

நிறை - நிறை நிறமாலை நிறை நிறமானி நிறை நிறவரைவி நிறை வேறுபாடு நீர்ம அளவுகருவிசள் நீர்மம்

நீர்மானி நீர்மின்சாரம் நீர்மின்னாற்றல் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் நீர்வளிக்குண்டு நீராவி நீராவி எந்திரம் நீராற்பகுப்பு நீரோட்ட இயக்கம் நுகர்வோர் மின்னனுக் கருவிகள் நுண்ணலைகள் நுண்புழைக் கவர்ச்சி நுண்புழைநீர் நுண்பெருக்கி நெகிழ்செலுத்தும்அமைப்புகள் நெம்புகோல் நெம்புகோல் நெறிமுறை நேர்விரைவு படிகப்பெருக்கி பண்பிறக்கம் பண்பேற்றம் பணிச்சூழியல் பயனுறுதிறன் பர்னவுலி தேற்றம் பர்னவுலி நெறிமுறை

$7

37

87

64

60

61

67

60

61

56.67

127

127

127

127

102

110

25

34.42

118 119

111

111

39

102

14

14