பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/22

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

20

ஒரு பொருளில் ஏற்படும் புவிஈர்ப்பு விசையின் அளவு. இடத்திற்கிடம் மாறுபடுவது.

61. புவியிலுள்ள ஒரு பொருளின் எடை திங்களில் கூடுமா குறையுமா? ஏன்?

குறையும். புவியின் ஈர்ப்பைவிடத் திங்களின் ஈர்ப்பு குறைவு.

62. தராசு என்றால் என்ன?

ஆய்வகத்தில் ஒரு பொருளைத் துல்லியமாக நிறுக்கப் பயன்படும் கருவி.

63. தராசின் வகைகள் யாவை?

1. இயற்பியல் தராசு, 2. வேதியியல் தராசு.

64. வில் தராசு என்றால் என்ன?

ஹூக் விதியின் அடிப்படையில் அமைந்தது.

65. இதன் பயன்கள் யாவை?

1. பனிக்கட்டி, மூட்டைகள் முதலியவற்றை நிறுக்க,
2. ஒரு பொருளின் ஒப்படர்த்தி காண.

66. ஹூக் விதி யாது?

மீட்சி எல்லைக்குள் தகைவும் திரிபும் ஒன்றுக்கு மற்றொன்று நேர்வீதத்திலிருக்கும். இதுவே ஒரு மாறிலி.

67. யங் எண் என்றால் என்ன?

யங் குணகம். ஒரு பொருளின் தகைவிற்கும் அதனால் உண்டாக்கப்படும் திரிபிற்குமுள்ள வீதம். இது நீட்சி எண்.

68. தளமட்டமானி என்றால் என்ன?

கிடைமட்டக் கோணங்களையும் நேர் கோணங்களையும் அளக்கும் கருவி.

69. திருகுமானி என்றால் என்ன?

திருகு நெறிமுறையில் வேலை செய்யுங் கருவி.

70. இதன் பயன் யாது?

மெல்லிய கம்பி, ஈயக்குண்டுகள் முதலியவற்றின் குறுக் களவையும் மெல்லிய கண்ணாடியின் தடிமனையும் காணலாம்.