பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

44

 8. படிகமாதல் வெப்பம் என்றால் என்ன?

தன் உறைநிலையில் நீர்மத் தொகுதி படிகம் ஆகும்பொழுது உண்டாகும் வெப்ப அளவு.

9. நீர்த்தல் வெப்பம் என்றால் என்ன?

நிலையான வெப்பநிலையில் குறிப்பிட்ட அளவு கரைப்பானைச் சேர்க்க உண்டாகும் உள்ளிட்டு வெப்ப உயர்வு.

10. பிரிகை வெப்பம் என்றால் என்ன?

நிலையான அழுத்தத்தில் இணைதிறன் பிணைப்பு விடுபடும் போது ஏற்படும் உள்ளிட்டு வெப்ப உயர்வு.

11. தோன்றுதல் வெப்பம் என்றால் என்ன?

நிலையான வெப்பநிலையில் ஒரு மோல் அளவுள்ள பொருள் தன் தனிமங்களிலிருந்து உருவாகத் தேவையான வெப்பம்.

12. உருகுதல் வெப்பம் என்றால் என்ன?

உருகு நிலையில் ஒரளவு பொருள் திணிவுள்ள தனிமத்தை நீர்மமாக்கத் தேவையான கலோரிகளின் எண்ணிக்கை.

13. உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பம் என்றால் என்ன?

வெப்பநிலை மாறாமல் ஒரு கிராம் திண்மப் பொருள் நீர்மமாக எடுத்துக் கொள்ளும் வெப்பம்.

14. ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் என்றால் என்ன?

வெப்பநிலை மாறாமல் ஒரு கிராம் நீர்மம் தன் இயல்பான கொதிநிலையில் ஆவியாக எடுத்துக் கொள்ளும் வெப்பம்.

15. நீரின் உள்ளுறை வெப்பம் என்ன?

ஒரு கிராமுக்கு 80 கலோரி.

16. நீராவியின் உள்ளுறை வெப்பம் என்ன?

ஒரு கிராமுக்கு 537 கலோரி.

17. உள்ளுறை வெப்பத்தைக் கண்டறிந்தவர் யார்?

ஜோசப் பிளேக், 1761.

18. நீராவியால் ஏற்படும் புண் கடுமையாக இருக்கும். ஏன்?

வெப்பம் 537 கலோரியாக உள்ளது.