பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/47

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

45

 19. வெப்ப நிகழ்வுகள் எத்தனை வகைப்படும்?

வெப்பமாறு நிகழ்வுகள், வெப்பம் மாறா நிகழ்வுகள்.

20. வெப்பம் மாறு நிகழ்வு என்றால் என்ன?

இதில் வெப்பநிலை ஒரே அளவாக இருக்கும். காரணம் கலத்தின் பக்கங்கள் கடத்திகளாக இருப்பதால் சுற்றுப்புறத்திற்கு வெப்பம் செல்கிறது. எ-டு.பனிகட்டி உருகுதல்.

21. வெப்பம் மாறா நிகழ்வு என்றால் என்ன?

இதில் கலத்தின் பக்கங்கள் அரிதில் கடத்திகளாக இருப்பதால், வெப்பம் சுற்றுப்புறங்களுக்குச் செல்லாமல் கலத்தினுள்ளேயே இருக்கும். எ-டு. உலர்பனிக்கட்டி.

22. குறைந்த வெப்பநிலையைப் பெறும் முறைகள் யாவை?

வளிகளை நீர்மமாக்கிக் குறைந்த வெப்பநிலையைப் பெறலாம். காட்டாக, ஜூல்-கெல்வின் முறையில் ஈலியம், நீர்வளி முதலிய வளிகளை நீர்மமாக்கலாம்.

23. குளிர்ப்பதனம் எந்நெறிமுறையில் அமைந்துள்ளது?

வெப்ப நிலையைக் குறைக்கும் நெறிமுறையில் அமைந் துள்ளது.

24. குளிரியல் என்றால் என்ன?

மிகக் குறைந்த வெப்பநிலைகளை உண்டாக்குவதைப் பற்றி ஆராயுந்துறை.

25. குறைந்த வெப்பநிலை என்பது என்ன?

- 150 செக்குக் கீழுள்ள வெப்பநிலை.

26. தனிவெப்பநிலை என்றால் என்ன?

தனிச்சுழியில் அளக்கப்படும் வெப்பநிலை. கெல்வின் அளவு 0 K.

27. தனிச்சுழி என்றால் என்ன?

துகள்கள் தம் இயக்க ஆற்றலை எல்லாம் இழக்கும் வெப்பநிலை. இது 273.15 செ. இக்கருத்தைக் கூறியவர் லார்டு கெல்வின், 1851.

28. வெப்பநிலை என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் குளிர்ச்சி அல்லது சூட்டின் அளவு. அலகு பாகை செல்சியஸ்.