பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

55


இயல்பான காற்று அழுத்தத்தில் (0o) நீருக்கும் பனிக்கட்டிக்கும் இடையே உள்ள சமநிலை வெப்பநிலை.

115. அறை வெப்பநிலைக்கு மேலுள்ள வளி யாது?

கரிஇருஆக்சைடு 31.1 செ.

116. அறை வெப்பநிலைக்குக் குறைந்த வளி யாது?

ஆக்சிஜன் 118o செ.

117. மாறுநிலைப் பருமன் என்றால் என்ன?

தன் மாறுநிலை வெப்பநிலையிலும் அழுத்தத்திலும் ஒரு பொருளின் ஓரலகு நிறை அடைத்துக் கொள்ளும் பருமன்.

118. மாறுநிலை என்றால் என்ன?

பாய்ம நிலை. இதில் நீர்மமும் வளியும் ஒரே அடர்த்தி கொண்டிருக்கும்.

119. மாறுநிலை அழுத்தம் என்றால் என்ன?

தன் மாறுநிலை வெப்ப நிலையில் ஒரு வளியை நீர்மமாக்கத் தேவைப்படும் குறைந்த அழுத்தம்.

120. மாறுநிலை வெப்பநிலை என்றால் என்ன?

அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தி எவ்வெப்ப நிலைக்குக் கீழ் ஒரு வளியை நீர்மமாக்க இயலுமோ அவ்வெப்பநிலை.

121. இரு இரயில் தண்டவாளங்களுக்கிடையே சிறிது இடைவெளி விடப்பட்டிருப்பது ஏன்?

கோடையில் ஏற்படும் நீள்பெருக்கத்திற்காக இடைவெளி விடப்பட்டுள்ளது.


7. ஒளிஇயல்

1. ஒளி என்றால் என்ன?

மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு. அணுவாகவும் அலையாகவும் உள்ளது.

2. ஒளி எத்தனை வகைப்படும்?

இயற்கை ஒளி - கதிரவன் ஒளி. செயற்கை ஒளி -