பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/58

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

56மின்னொளி.

3. ஒளியிலுள்ள நிறங்கள் யாவை?

ஊதா, அவுரி, நீலம், பச்சை, மஞ்சள், கிச்சிலி, சிவப்பு ஆகிய ஏழு நிறங்கள்.

4. வெள்ளை ஒளியை ஏழு நிறங்களாக எவ்வாறு பிரிக்கலாம்?

ஒரு முப்பட்டகத்தின் வழியாக ஒளியைச் செலுத்தி, மறுபக்கத்தில் திரையை வைக்க, அதில் ஏழு நிறங்கள் விழும்.

5. நிறமாலை என்றால் என்ன?

குறிப்பிட்ட நிலைமைகளில் ஒரு கருவியினால் உறிஞ்சப்படும் அல்லது உமிழப்படும் மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு எல்லை.

6. நிறமாலையின் வகைகள் யாவை?

துய நிறமாலை, மாசுநிறமாலை, தொடர்நிறமாலை, வரிநிறமாலை எனப் பல வகை.

7. நிறமாலையிலுள்ள நிறங்கள் முறையே யாவை?

கீழிருந்து மேல். ஊதா, கருநீலம், நீலம், பச்சை, மஞ்சள், கிச்சிலி, சிவப்பு (விப்ஜியார்)

8. இயல்பு நிறமாலை என்றால் என்ன?

அலைநீள வேறுபாட்டிற்கேற்பக் கோணங்களில் பிரிக்கப்பட வேண்டிய நிறவரிகளைக் கொண்ட நிறமாலை.

9. ஒளி இயக்கம் என்றால் என்ன?

முனைப்படு ஒளியின் அதிர்வுத்தளத்தைச் சுழற்றும் பொருளின் பண்பு.

10. பார்வை இயல் என்றால் என்ன?

ஒளியியல். பார்வையின் இயல்பு, பண்புகள் ஆகியவற்றை ஆராய்வது.

11. ஒளியின் விரைவென்ன?

2.997 925 (1) x 108 ms-1

12. ஒளியின் விரைவில் ஒரு பொருள் செல்ல இயலுமா?

இயலும்.

13. ஒளியாண்டு என்றால் என்ன?