பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/65

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

63அளவு, தனி ஒளிர் அளவு என இருவகை.

77. ஒளிக்கருவிகள் யாவை?

புகைப்படப்பெட்டி, நுண்ணோக்கி, தொலை நோக்கி.

78. புகைப்படப்பெட்டி என்றால் என்ன?

நிழற்படங்கள் எடுக்க உதவும் கருவி.

79. பூதக்கண்ணாடி என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளின் உருவைப் பெருக்கிக் காட்டும் கண்ணாடி கைக்கண்ணாடி வில்லை ஒரு பூதக்கண்ணாடியே.

80. நுண்ணோக்கி என்றால் என்ன?

பூதக்கண்ணாடியே நுண்ணோக்கி.

81. நுண்ணோக்கியை செப்பப்படுத்தியவர் யார்?

மூக்குக்கண்ணாடி செய்த டச்சுக்காரராகிய சக்காரியாஸ் ஜேன்சன், 1590.

82. நுண்ணோக்கியின் வகைகள் யாவை?

1. தனி நுண்ணோக்கி - பூதக்கண்ணாடி

2. கூட்டு நுண்ணோக்கி - பொருள்களை அதிகம் பெருக்கிக் காட்டுவது.

3. மின்னணு நுண்ணோக்கி - உருப்பெருக்கம் 2,50, 000 தடவைகள் இருக்கும்.

4. புறஊதாக் கதிர் நுண்ணோக்கி - புற ஊதாக் கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உருப்பெருக்கம் 1500 தடவைகள்.

83. புல அயனி நுண்ணோக்கி எப்பொழுது புனையப்பட்டது? இதன் சிறப்பென்ன?

1951இல் புனையப்பட்டது. தனி அணுக்களை இது படம் பிடிக்க வல்லது.

84. தொலைநோக்கி என்றால் என்ன?

தொலைவிலுள்ள பொருள்களைப் பார்க்க உதவும் கருவி.

85. தொலைநோக்கியின் வகைகள் யாவை?

1. நிலத் தொலைநோக்கி - நிலப் பொருள்களைப் பார்க்க உதவுவது.

2. வானத் தொலைநோக்கி - வானப் பொருள்களைப் பார்க்க உதவுவது.