பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

65


 - தாமஸ் யெங்.

95. உருக்குறைபாடுகள் என்பவை யாவை?

நிறப்பிறழ்ச்சியும் கோளப்பிறழ்ச்சியும் ஆகும். முன்னதைக் கிரவுண் கண்ணாடியிலான குவிவில்லை, பிளிண்ட கண்ணாடியிலான குழிவில்லை ஆகியவற்றைக் கொண்டு போக்கலாம். பின்னதைத் வளைய வடிவத் தடைகளைப் பயன்படுத்தியும் குறுக்கு வட்டமான வில்லைகளைப் பயன்படுத்தியும் போக்கலாம்.

96. உருமாற்றி என்றால் என்ன?

தெரியா உருவைத் தெரியும் உருவாக மாற்றும் மின்னணுக் கருவியமைப்பு.

97. முன்னேறுஅலைகள் என்றால் என்ன?

இவை பரவும் பொழுது துகளில் உண்டாகும் அதிர்வியக்கம் இதர துகள்களுக்கு ஊடகத்தின் வழியாகப் பரவும். எ-டு. நீரலைகள்.

98. நிறமாலை நோக்கி என்றால் என்ன?

நிறமாலையைப் பெறவும் உற்றுநோக்கவும் பயன்படும் கருவி.

99. துவக்கி என்றால் என்ன?

குழாய் விளக்கில் மின்சுற்றை மூடித் திறக்கும் குமிழ் போன்ற அமைப்பு.

100. நிலை அலைகள் என்றால் என்ன?

ஒரே அலை நீளமும் ஒரே வீச்சுங் கொண்ட இரு அதிர்வுகள் எதிர் எதிர்த்திசையில் ஒர் ஊடகத்தில் பரவும் பொழுது, இவை உண்டாக்கும் அலைவியக்கம் முன்னேறுவதில்லை. ஊடகத்தில் கணுக்களும் நள்ளிடைக் கணுக்களும் உண்டாகும்.

101. டிண்டால் விளைவு என்றால் என்ன?

ஒளி வழியில் கூழ்மத் துகள்களில் ஒளிச் சிதறல் ஏற்படுதல். இதனால் பார்க்கக் கூடிய ஒளிக்கற்றை உண்டாகிறது. இந்நெறிமுறை மீநுண்ணோக்கியில் பயன்படுகிறது.

102. பார்வை நிறமாலை என்றால் என்ன?

இ.5.