பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

66கதிரவன் நிறமாலை.

103.பிறழ்ச்சி என்றால் என்ன?

வளைவாடியிலும் கண்ணாடி வில்லையிலும் தோன்றும் உருவில் ஏற்படுங் குறை.

104. இப்பிறழ்ச்சியின் வகைகள் யாவை?

நிறப்பிழற்ச்சி, கோளப்பிறழ்ச்சி.

105. ஒளி ஏற்றச் செறிவு என்றால் என்ன?

ஒரலகு பரப்பின் மீது ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் செங்குத்துச் சுடரொளிப் பாய்வு.

106. குறுக்குத் தட்டம் என்றால் என்ன?

ஒளிப்படக்கருவி முதலியவற்றில் உள்விடும் ஒளியைக் கட்டுப்படுத்துவது.

107. விளிம்பு விளைவு என்றால் என்ன?

அலை விளைவு. ஒரு தடையின் விளிம்புகளில் அலைகள் வளைந்து அதற்கப்பால் தடையின் நிழல் பகுதிக்குச் செல்லும் நிகழ்ச்சி விளிம்பு விளைவு. இந்நிகழ்ச்சி எல்லா அலைகளிலும் உற்று நோக்கப்பட்டுள்ளது.

108. விளிம்பு விளைவு வரிகள் என்றால் என்ன?

தடையின் நிழல் பகுதிகளுக்கருகில் சில வரிகள் தென் படும். இவற்றின் பொலிவு சிறுமம் பெருமம் என மாறி மாறி இருக்கும். இவை நிழல் விளிம்புக்கு இணையாக இருக்கும்.

109. விளிம்பு விளைவுக் கீற்றணி என்றால் என்ன?

ஒரு கண்ணாடித் தட்டே இதன் இயல்பான வடிவம். இதில் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக வரிகள் கீறப்படும். ஒவ்வொரு வரியின் விளிம்பிலும் விளிம்பு விளைவு, ஒளிக்கோலங்களையும் வேறுபட்ட கோணங்களில் கறுப்பு வரிகளையும் உண்டாக்கும். வரி இடைவெளி அலை நீளத்தைப் பொறுத்தது. ஆகவே, விளிம்பு விளைவுக் கீற்றலைகள் படுஒளியின் நிறமாலைகளை உண்டாக்கப் பயன்படுபவை.

110. டயாப்டர் என்றால் என்ன?

வில்லை விலகுதிறன் அலகு. 0.5 மீட்டர் குவியத்