பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/83

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

81அரங்கு ஒன்றினுள் ஒலி தெளிவாகக் கேட்பதற்குரிய நிபந்தனைகளை இத்துறை கூறுகிறது.

13. மீஒலி அதிர்வெண் என்றால் என்ன?

20,000 ஹெர்ட்சுக்கு மேலுள்ள அதிர்வெண்.

14. மீஒலியியல் என்றால் என்ன?

கேளாஒலிஇயல். ஒலி அலைகளைப் பற்றி அறியும் இயற்பியலின் ஒரு பிரிவு.

15. அகடு என்றால் என்ன?

ஒர் ஒலி அலையிலுள்ள பள்ளம்.

16. முகடு என்றால் என்ன?

ஒர் ஒலி அலையிலுள்ள மேடு.

17. இசைக்கவை என்றால் என்ன?

கேட்டலை ஆய்ந்தறியப் பயன்படுங் கருவி.

18. உரப்பு (வால்யூம் என்றால் என்ன?

வானொலி அல்லது தொலைக்காட்சியின் ஒலித்திண்மை. இதைக் கூட்டிக் குறைக்க ஏற்பாடு உண்டு.

19. கேள்திறன் வரம்புகள் யாவை?

அதிர்வுறும் ஒலியலைகள் அனைத்தும் மனிதர் காதுக்குக் கேட்பதில்லை. 20-20,000 அதிர்வெண் கொண்ட அலைகளையே கேட்க இயலும் இந்த எல்லையே கேள்திறன் வரம்புகள்.

20. கேள்திறன் அதிர்வெண் என்றால் என்ன?

செவியுறு அதிர்வெண். 30-2000 ஹெர்ட்ஸ் எல்லையில் அடங்கும் அலைஅதிர்வெண். இது செவிக்குப் புலனாகும்.

21. கேள்மானி என்றால் என்ன?

செவியுணர்வுகளை அளக்குங் கருவி.

22. கேள்-காண் கருவி என்றால் என்ன?

ஒலி-ஒளிக் கருவிகள். ஒரே சமயத்தில் கேட்கக் கூடியதும் பார்க்கக் கூடியதுமான கருவி. எ-டு வானொலி, தொலைக்காட்சி. சிறந்த பயிற்றுங் கருவிகள் இவை.

23. எதிரொலி என்றால் என்ன?

சுவர், பாறை முதலிய பொருள்களில் ஒலி மறிக்கப்படும் பொழுது உண்டாகும் விளைவே எதிரொலி.