பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/87

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

85


மாக் என்பவர் ஆவார்.

49. மாக் 1 என்றால் என்ன?

கடல்மட்டத்தில் ஒலி ஒரு மணிக்கு 760 மைல் விரைவில் செல்லும் இதுவே மாக் 1. இதற்கு மேலுள்ள மீஒலி விரைவு ஆகும்.

50. மீஒலி விரைவு ஊர்தி என்றால் என்ன?

ஒலி விரைவுக்கு மேல் உள்ள விரைவில் செல்லும் ஊர்தி.

51. மீஒலி விரைவுப் பயணம் எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது?

பிரிட்டிஷ் பிரெஞ்சு நிறுவனம் இதைத் தொடங்கியது. பயன்பட்ட வானஊர்தியின் பெயர் கன்கார்டி. இது 1976இல் பயணத்தைத் தொடங்கியது. ஒலிவிரைவை விட இதன் விரைவு இரண்டு மடங்கு அதிகம். அதாவது, ஒரு மணிக்கு 1500 மைல்.


11. மின்னியல்

1. மின்னியல் என்றால் என்ன?

மின்சாரத்தையும் மின்பண்புகளையும் ஆராயுந்துறை.

2. மின்ஒலி இயல் என்றால் என்ன?

மின் ஒலிபற்றி ஆராயுந்துறை. இதில் மின்னாற்றல் ஒலியாற்றலாகிறது.

3. மின்னியக்கவியல் என்றால் என்ன?

மின் வினைகளுக்கும் காந்த விசைகளுக்குமிடையே உள்ள தொடர்பினையும் அவற்றின் எந்திரக் காரணிகளையும் வினைகளையும் ஆராயுந்துறை.

4. மின்பகிர்வு இயக்கவியல் என்றால் என்ன?

மின்னோட்டப் பகிர்வு பற்றி ஆராயுந்துறை.

5. மின்காந்தவியல் என்றால் என்ன?

காந்தத்திற்கும் மின்சாரத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை ஆராயுந்துறை.

6. மின்கலம் என்றால் என்ன?

மின்னாற்றலை வேதியாற்றலாகச் சேமித்து வைத்திருக்கும் கலம். இதை ஒல்டா என்பவர் 1799இல்