பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/88

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

86முதன்முதலாக அமைத்தார்.

7. மின்கலங்களின் வகைகள் யாவை?

1. முதன்மை மின்கலங்கள் - பசை மின்கலம்.

2. துணைமின்கலம் - சேமக்கலம்.

8. மின்கல அடுக்கு என்றால் என்ன?

மின்கலத் தொகுதி.

9. மின்கல அடுக்குத்திறன் என்றால் என்ன?

இதன் உழைக்கும் ஆற்றலும் மின்சாரம் தரும் ஆற்றலும் ஆகும். இது ஆம்பியரில் கூறப்படும்.

10. சேமக்கல அடுக்கு என்றால் என்ன?

இது துணை மின்கலமே. மின்னாற்றலை வேதியாற்ற லாகச் சேமித்துவைப்பது.

11. தொடரடுக்கு இணைப்பு என்றால் என்ன?

இதில மின்கலத்தின் நேர்மின்வாய் அடுத்த மின்கலத்தின் எதிர்மின்வாயுடன் இணைக்கப்பட்டிருகுகும்.

12. தொடரடுக்கு இணைப்பின் பயன் யாது?

அலங்கார விளக்குகளிலும், துருவு விளக்கிலும் பயன்படுவது.

13. பக்க அடுக்கு இணைப்பு என்றால் என்ன?

இதில் எதிர் மின்வாய்கள் எல்லாம் ஒன்றாகவும் நேர் மின்வாய்கள் ஒன்றாகவும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

14. பக்க அடுக்கு இணைப்பின் பயன் யாது?

வணிக மின் இணைப்பில் பயன்படுவது.

15. திட்டமின்கலம் என்றால் என்ன?

ஒல்ட்டா மின்கலம். இதன் மின்னியக்குவிசை திட்ட நிலையாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது. வெஸ்டன் மின்கலமும் இவ்வகை சார்ந்ததே.

16. மின்கலம் நீக்கி என்றால் என்ன?

மின்கலம் இல்லாமல் ஒரு திசை மின்னோட்டத்தை அளக்குங் கருவி.

17. மின்சாரம் என்றால் என்ன?

நிலையாகவுள்ள அல்லது நகரும் மின்னேற்றங்களி லிருந்து உண்டாகும் விளைவு.